JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Lag om vård av unga/missbrukare

Lag om vård av unga/missbrukare

2011-12-09

Fråga om omfattningen av socialnämndens utredningsskyldighet inför beslut om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

2011-12-08

En vårdnadshavare har inte ansetts ha rätt att föra barnets talan i ett LVU-mål när ett särskilt offentligt biträde finns förordnat för barnet och är dess ställföreträdare i målet.

2011-06-16

Förutsättningar för upphävande av ett pågående omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

2011-03-16
Fråga om förutsättningar för flyttningsförbud enligt 24 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.
2011-02-17
Förutsättningar för vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.
2011-02-17
Interimistiskt beslut enligt förvaltningsprocesslagen om att omedelbart avbryta en inledd vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga kan bara komma i fråga om det står klart att en sådan åtgärd är nödvändig av hänsyn till barnets bästa och inte kan anstå till dess dom meddelas i målet.