JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål

Övriga mål

2011-12-21

En förvaltningsrätt beslutade att skriva av ett mål med anledning av att klaganden hade återkallat sitt överklagande. Beslutet, som meddelades innan överklagandetiden gått ut, har inte hindrat att klaganden inom den tiden fått komma in med ett nytt överklagande.

2011-12-15

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av kammarrättens beslut AdmD 54-2011-130.

2011-12-15

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av kammarrättens beslut admD 54-2011-114.

2011-12-02

Kameraövervakning av entréer i flerfamiljshus har ansetts otillåten enligt personuppgiftslagen.

2011-12-02

Stöd och service till vissa funktionshindrade. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2011-11-25

Fråga om återkallelse av vapentillstånd respektive omhändertagande av skjutvapen på grund av grovt rattfylleri.

2011-11-10

Fråga om hur särskild avgift enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade ska beräknas då kommunens kostnader under väntetiden överstigit kostnaden för den beslutade insatsen.

2011-11-10

Rätten för anmälare tillika granne att överklaga byggnadsnämnds beslut om att inte vidta åtgärd mot olovligt byggande. Prövningstillstånd i kammarrätt.

2011-10-24

Fråga om undantag från skyldigheten att ha ett certifierat kassaregister.

2011-10-21

Fråga om rätt till insatsen annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i form av ett friliggande hus.

2011-10-21

Sedan ett bolag har upplösts genom likvidation kan bolaget inte anses lida skada eller men genom att uppgifter röjs vid utlämnande av allmänna handlingar.

2011-10-12

Ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har inte beviljats för en semesterresa till Egypten.

2011-10-12

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om funktionshindrads behov av viss hjälp och stöd under resor till och från skolan kan tillgodoses enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade.

2011-10-12

Ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan inte beviljas vid behov av omfattande insatser i assistansliknande former.

2011-10-12

Ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan inte beviljas en person som redan har beviljats personlig assistans.

2011-10-12

En regionträff för fackliga förtroendemän har inte ansetts vara en sådan enskild angelägenhet som är en förutsättning för riksfärdtjänst.

2011-10-10

Fråga om vilken rätt till ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som den funktionshindrade har när den ordinarie assistenten är sjuk och schablonbelopp har betalats ut enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.

2011-10-10

Fråga om vilken rätt till ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som den funktionshindrade har när den ordinarie assistenten är sjuk och schablonbelopp har betalats ut enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.

2011-10-10

Fråga om vilken rätt till ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som den funktionshindrade har när den ordinarie assistenten är sjuk och schablonbelopp har betalats ut enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.

2011-10-10

Fråga om vilken rätt till ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som den funktionshindrade har när den ordinarie assistenten är sjuk och schablonbelopp har betalats ut enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.

2011-10-10

Fråga om vilken rätt till ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som den funktionshindrade har när den ordinarie assistenten är sjuk och schablonbelopp har betalats ut enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.

2011-09-26

Prövningstillstånd i Kammarrätten. Tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade.

2011-09-26

Prövningstillstånd i Kammarrätten. Biträde av personlig assistent enligt lagen, 1993:387, om stöd och service till vissa funktionshindrade.

2011-09-23

Yrkande om prövotid för en legitimerad läkare har avslagits då det inte visats att läkarens handlande medfört fara för patientsäkerheten.

2011-09-16

Rätt att ta del av allmän handling, KR:s föredragnings-PM , minnesanteckningar; 2:9 TF; överklagande av KRNG:s beslut 2011-04-28 AdmD 246/11

2011-09-16

Rätt att ta del av allmän handling, KR:s föredragnings-PM, minnesanteckningar; 2:9 TF; överklagande av KRNG beslut AdmD 258/11

2011-09-15

En kommuns beslut att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en ideell förening har ansetts strida mot lag då fullmäktige före beslutet underlåtit att verka för handlingsoffentlighet hos föreningen.

2011-06-27

Handlingar i en databas som gjorts tillgängliga för en annan myndighet för bl.a. statistikframställning utgör allmänna handlingar.

2011-06-27

om det förhållandet att Rikspolisstyrelsen har tillgång till uppgifter i en databas som förs hos en polismyndighet och innehåller uppgifter om ärenden som inte är slutbehandlade medför att handlingarna ska anses expedierade till Rikspolisstyrelsen och därmed allmänna hos polismyndigheten

2011-06-23

Tillstånd till prövning i KR; ersättning enligt förordningen 1990:927 om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m

2011-06-23

Tillstånd till prövning i KR; ersättning enligt förordningen 1990:927 om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m

2011-06-23

Tillstånd till prövning i KR; ersättning enligt förordningen 1990:927 om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

2011-06-23

Tillstånd till prövning i KR; ersättning enligt förordningen 1990:927 om statlig ersätnning för flyktingmottagande m.m

2011-06-23

Tillstånd till prövning i KR; ersättning enligt förordningen 1990:927 om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

2011-06-23

Tillstånd till prövning i KR; ersättning enligt förordningen 1990:927 om statlig ersättning till flyktingmottagande m.m.

2011-06-23

Tillstånd till prövning i KR; ersättning enligt förordningen 1990:927 om statlig ersättning till flyktingmottagande m.m.

2011-06-23

Ersättning enligt förordningen 1990:927 om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

2011-06-23

Tillstånd till prövning i KR; ersättning enligt förordningen 1990:927 om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m

2011-06-22

Lotteriinspektionens förbud mot att visa utländskt spelbolags logotyp i sponsringsmeddelanden i tv-sändningar har ansetts stå i strid med ändamålen med yttrandefrihetsgrundlagen samt med radio- och tv-lagens bestämmelser. Ett förbud mot att exponera utländska spelbolags odds i samband med tv-sända idrottsevenemang har ansetts stå i strid med yttrandefrihetsgrundlagen.

2011-06-22

En förvaltningsrätts beslut om ersättning till nämndeman i domstol för inkomstförlust på grund av uppdraget överklagas hos förvaltningsrätten.

2011-06-22

Missförhållanden som medfört återkallelse enligt alkohollagen av serveringstillstånd för ett serveringsställe kan läggas till grund för bedömningen av om senare återkallelse ska ske av ett serveringstillstånd för ett annat serveringsställe med samma ägare.

2011-06-22

Hinder mot att bevilja serveringstillstånd enligt alkohollagen har ansetts föreligga när ägarna till två restauranger är närstående till dem som tidigare fått tillstånden för restaurangerna återkallade.

2011-06-17

Förutsättningar för tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS.

2011-06-16

Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

2011-06-16

Fråga om ersättning för tidsspillan för offentligt biträde i samband med en muntlig förhandling när biträdets kontor ligger på kort promenadavstånd från förhandlingslokalen.

2011-06-10

Fråga om bostadsanpassningsbidrag kan lämnas vid köp av bostad därför att det funnits särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning. Prövningstillstånd i kammarrätt.

2011-06-10

Uppgifter i kronofogdemyndighetens betalningsföreläggande- och handräckningsdatabas om ett utslag har inte ansetts missvisande. Förutsättningar för rättelse har därför saknats.

2011-06-09

Fråga huruvida särskilda skäl till bostadsanpassningsbidrag förelegat.

2011-06-03

En funktionshindrad förälders behov av hjälp med omvårdnad och tillsyn av barn kan inte beaktas vid bedömning av om föräldern omfattas av personkretsen i 1 § 3 LSS.

2011-05-24

Fråga om ett i kommunallagens mening överklagbart beslut föreligger. Prövningstillstånd i kammarrätt.

2011-05-20

Fråga om statlig myndighets ställning som part i förvaltningsprocessen.

2011-05-12

I ett mål om särskild avgift enligt radio- och tv-lagen har vid bedömningen av tillåtet antal annonsavbrott tv-programmen ”Poirot” inte ansetts vara en tv-serie.

2011-04-15

Ett distributionsnät för stadsgas har ansetts vara en sådan anläggning som omfattas av lagen om skydd mot olyckor.

2011-04-15

Rätt att ta del av föredragningspromemoria i ett av Kammarrättens avgjorda mål.

2011-04-08

Resning angående rättidsprövning i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen.

2011-04-04
Godkännande enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade av föreståndare för daglig verksamhet. Prövningstillstånd i Kammarrätten.
2011-04-04
En ansökan om tillfällig registrering av ett fordon kan inte avslås på den grunden att den inte har kommit in till registreringsmyndigheten inom en viss tid från det att fordonen fördes in i Sverige.
2011-04-04
Fråga om Brandmännens Riksförbund har klagorätt beträffande ett nämndbeslut om räddningstjänst. Prövningstillstånd i kammarrätt.
2011-03-28
Prövningstillstånd i kammarrätten. Ekonomiskt stöd enligt 9 § lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade.
2011-03-25
Fråga om godkännande av utländsk utbildning som grund för läkarlegitimation.
2011-03-25
Fråga om tillräckliga skäl förelegat för att besluta om disciplinpåföljd.
2011-03-24
Rätt att ta del av allmän handling. Överklagat administrativt beslut i Kammarrätten i Göteborg.
2011-03-18
Rätt att ta del av allmän handling. Överklagande av Riksdagsförvaltningens beslut.
2011-03-17
Fråga om kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd i ett mål om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen.
2011-03-18
Den omständigheten att en ledamot av kammarrätten objektivt sett varit jävig har inte ansetts utgöra grund för resning.
2011-03-11
Fråga om förväxlingsbedömning mellan en firma och varumärken.
2011-02-25
Beslut om anvisning av plats i förskoleklass har ansetts överklagbart enligt kommunallagen.
2011-02-15
Omkostnader som kan uppstå för ledsagare i samband med fritids- och kulturella aktiviteter ingår inte i insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS.
2011-02-07
Förnyad ansökan om resning i Högsta förvaltningsdomstolen i ärende Kammarrätten i Stockholms mål nr 3938--3939-1990 angående återkallelse av legitimation som läkare.
2011-02-03
Tillstånd till allmän kameraövervakning har medgetts för s.k. bildporttelefoner vid entréer till flerfamiljshus.

RSS - prenumerera på avgöranden

 RSS-ikon  Övriga mål

Vad är RSS?