JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättsprövningar

Rättsprövningar

2011-12-14

Rättsprövning angående detaljplan för del av kv. Doppingen, Bostäder på Estö, Nynäshamns kommun.

2011-12-13

Rättsprövning angående överklagande i fråga om interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom delar av fastigheterna Askersund Harge 4:3 och 16:1 i Hammars socken, Askersunds kommun.

2011-12-13

Rättsprövning angående överklagande i fråga om naturreservatet Hargemarken, Askersunds kommun.

2011-12-13

Rättsprövning angående överklagande i fråga om interimistiskt förbud enligt 7 kap. 24 § miljöbalken inom delar av fastigheterna Askersund Harge 4:3 och 16:1 i Hammars socken, Askersunds kommun.

2011-12-12

Rättsprövning angående överklagande av Statens jordbruksverks beslut i fråga om fördelning av intäkter för upplåtelse av rätt till fiske.

2011-12-06

Rättsprövning; utvidgning av naturreservatet Dunderklintarna i Örbero kommun.

2011-11-25

Detaljplan för Södra Brottkärr; yrkande om inhibition och syn.

2011-11-15

Överklagande i fråga om ändring genom tillägg i detaljplan för Rörsundsviken II, del av Velamsund Dp 85 avseende Velamsund 1:2, 1:87 och 1:88 i Nacka kommun.

2011-11-14

Rättsprövning i fråga om utlämnande av uppgifter rörande trängselskatt.

2011-10-17

Fråga om detaljplan, bygge av bostadsrätter och idrottshall för fastigheten Sädesärlan 6 på Östermalm.

2011-10-17

Rättsprövning angående överklagande i fråga om ändring genom tillägg till detaljplan för kv. Harven, del av, Uppsala kommun.

2011-10-11

Ett regeringsbeslut som medför att massfondbyten inom premiepensionssystemet hindras har inte ansetts avse en enskild fondsparares civila rättigheter.

2011-09-13

Rättsprövning angående överklagande av Energimarknadsinspektionens vid Statens energimyndighet beslut avseende dels nätkoncession för linje 40 kV, dels nätkoncession för linje 130 kV på sträckan Tibro – Korsberga, Västra Götalands län.

2011-09-12

Detaljplan för byggande av bostäder på fht. Rönnäng 1:34, 1:560 m.fl, Veberga II, Tjörns kommun

2011-06-21

Rättsprövning avseende regeringens beslut med anledning av överklagande av detaljplan för Hemmesta, Värmdö kommun.

2011-06-16

Rättsprövning; detaljplan för del av Kuseröd 1:21 m.fl.

2011-06-08

Rättsprövning avseende förbud att använda tvåtaktsmotorer i Öresjö.

2011-06-07

Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen 1997:857 för en 400 kV ledning mellan Stenkullen och Lindome inom Härryda, Lerums och Mölndals kommuner i Västa Götalands län.

2011-05-24

Ansökan om rättsprövning avseende detaljplan för fht. Såningsmannen 7 och 8 i stadsdelen Gamla Enskede, Stockholms kommun.

2011-05-20

Rättsprövning angående bildande av Norra Transtrandsfjällens naturreservat i Malung-Sälens kommun; inhibition.

2011-05-19

Överklagande i fråga om detaljplan för Strandängarna, etapp 1, Tyresö kommun; yrkande om inhibition.

2011-05-19

Överklagande i fråga om detaljplan för Strandängarna, etapp 2, Tyresö kommun; yrkande om inhibition.

2011-05-12

Rättsprövning, detaljplan för Norra Djurgårdsstaden västra, Norra Djurgården 1:1,1 samt Hjorthagen 1:2,1 och 1:2, Karantänen 1 och 2 samt Ängsbotten 5, 7 och 8 inom Hjorthagen; inhibition.

2011-04-29

Rättsprövning, detaljplan för del av fastigheten Ulvsunda 1:39 m.fl. i stadsdelen Ulvsunda i Stockholm, Stockholms kommun.

2011-04-28

I mål om rättsprövning bör det regeringsbeslut som klandras anses vara av det slaget att det rör civila rättigheter och skyldigheter om det inte finns klart stöd för en annan bedömning.

2011-04-11

Rättsprövning, detaljplan för fastigheten Ulvsunda slott 1 m.m. i stadsdelarna Ulvsunda och Ulvsunda industriområde i Stockholms kommun.

2011-03-25
Rättsprövning, förhandsbesked enligt plan- och bygglagen avseende Västerhejde Kuse 1:22 Gotlands kommun.
2011-03-25
Rättsprövning, detaljplan för trafikplats Södertörnsleden/Huddingevägen inom kommundelarna Flemingsberg, Sjödalen och Fullersta.
2011-03-21
Rättsprövning; öppnande av Stora Brännbovägen för genomfartstrafik med bil mellan Uppsalavägen och Mjölnarvägen.
2011-03-21
Ansökan om rättsprövning; detaljplan för fht. Casablanca 1 m.fl, Värtapiren, i Stockholm.
2011-03-17
Regeringens beslut om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet; Förbifart Stockholm; Brister i MKB m.m.
2011-03-21
Rättsprövning avseende överklaganden av Banverkets beslut att fastställa järnvägsplan för dubbelspårsutbyggnad av Godsstråket genom Bergslagen, sträckan Motala – Norrsten, Motala kommun, Östergötlands län och överklagande i fråga om detaljplan för utbyggnad av järnvägen till dubbelspår genom Motala stad, delen Broarna över Göta kanal, Motala ström m.m., Motala kommun.
2011-03-15
Rättsprövning avseende överklagande i fråga om detaljplan för Skogsö 12:1 m.fl. Sune Carlssons båtvarv, Saltsjöbaden, Nacka kommun.
2011-03-15
Rättsprövning, detaljplan för Spjösvik, Lyse-Berga 3:1 m.fl. i Lysekils kommun.
2011-03-15
Rättsprövning, detaljplan för nya bostadstomter i Sjöviken, del av Härnö-Solum 1:3 i Härnösands kommun.
2011-03-11
Ett regeringsbeslut enligt lagen om stöd till trossamfund har ansetts kunna bli föremål för rättsprövning. Beslutet har upphävts eftersom skälen för avgörandet inte redovisats.
2011-02-24
Rättsprövning avseende detaljplan för del av Tollare, fht. Tollare 1:160 m.fl., delplan 1 A, Tollare Träskväg i Boo, Nacka kommun.
2011-02-17
Rättsprövning. Detaljplan för ny trafikplats vid Hjorthagen (Ladugårdsgärdet 1:9 m.m.) i stadsdelarna Hjorthagen och Ladugårdsgärdet i Stockholm, Stockholms kommun.
2011-02-15
Rättsprövning rörande detaljplan för del av Fågelbro 1:4 m.fl., Ekbacken, Värmdö kommun.
2011-02-04
En detaljplan medger att ett nytt bostadsområde med sex- och sjuvåningsbyggnader byggs intill nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. De åtgärder som planen medger har ansetts inte påtagligt skada nationalstadsparkens natur- och kulturvärden. Tillika fråga om nationalstadsparkens gränser. Rättsprövning.
2011-02-07
Rättsprövning avseende tillstånd enligt miljöskyddslagen till utbyggnad och drift av Kontinentalbanan i Malmö – fråga om tidpunkt för prövotidsredovisning.
2011-02-07
Rättsprövning rörande detaljplan för del av Vellinge 99:1, lägenheter vid Rosentorpsskolan, Vellinge kommun, inhibition.
2011-02-03
Rättsprövning, upphävande av strandskydd för fastighetena Frösunda 4:1 m.fl. Håbo kommun.
2011-02-03
Rättsprövning. Fråga om upphävande av strandskydd inom område som avses ingå i detaljplan för Frösundavik 1, Håbo, Håbo kommun
2011-02-03
Rättsprövning detaljplan för Elestorp 6:6 m.fl., Norrvikenområdet, i Båstads kommun.
2011-02-03
Ansökan om rättsprövning avseende detaljplan för del av Grusåsen 1:1, Tallhöjden, Södertälje kommun.
2011-01-26
Ansökan om rättsprövning; strandskydd inom fht. Knutstorp 1:14 i Åstorps kommun.

RSS - prenumerera på avgöranden

 RSS-ikon  Rättsprövningar

Vad är RSS?