JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål

Socialförsäkringsmål

2011-12-23

Den tid under vilken en pensionär varit försäkrad för sjukdom och moderskap har ansetts avgörande för vilken EU-medlemsstat som ska bära kostnader för vårdförmåner.

2011-12-06

Den som fått ersättning från en arbetslöshetskassa och senare fått ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för samma tid ska betala tillbaka ersättningen. Det är arbetslöshetskassan som ska visa att förutsättningar för återbetalning föreligger.

2011-11-24

Fråga om skyldigheten för ett dödsbo att återbetala assistansersättning.

2011-10-24

En handling kan inte anses vara avskild för myndigheten enligt 10 § andra stycket förvaltningslagen så länge den är under postbefordran.

2011-10-19

Fråga om förutsättningar föreligger för sjukersättning tills vidare.

2011-10-19

Fråga om förutsättningar föreligger för sjukersättning tills vidare.

2011-10-19

Fråga om förutsättningar föreligger för sjukersättning tills vidare.

2011-09-30

Krav på återbetalning av felaktigt utbetald förtidspension och sjukersättning har inte eftergetts då den försäkrade orsakat de felaktiga utbetalningarna genom brott.

2011-09-26

Vilken betydelse föräldraansvaret enligt föräldrabalken har för rätten till personlig assistans för en gravt funktionshindrad treåring.

2011-06-27

Att en medlem i en arbetslöshetskassa själv rättar en oriktig uppgift kan utgöra särskilda skäl för kassan att inte utesluta denne.

2011-05-24

Deltidssjukskriven försäkrad har ansetts ha rätt till sjukpenning, trots att arbetstiden inte reducerats varje arbetsdag.

2011-05-23

Aktivitetsersättning har ansetts kunna utgå enligt olika nivåer under en och samma ersättningsperiod förutsatt att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år.

2011-05-23

Den som ansökt om och beviljats ålderspension samt börjat uppbära pensionsutbetalningar anses ha tillerkänts pension även för tiden efter det att uttaget av pensionen återkallats. Samordning av arbetslöshetsersättning och pension ska därför ske trots att sökanden inte längre uppbär pension.

2011-05-20

En elektrikers skulderbesvär har godkänts som arbetsskada.

2011-05-16

Havandeskapspenning (graviditetspenning) har efter en bedömning av förhållanden i varje enskilt fall beviljats en förskolelärare vars arbete till stor del äger rum i skog och mark och i vilket det ingår tunga och besvärliga lyft, obekväma arbetsställningar och ensidig belastning.

2011-05-16

Havandeskapspenning (graviditetspenning) har efter en bedömning av förhållanden i varje enskilt fall beviljats en kvinna som distribuerar blommor till detaljhandlare och i vars arbete det ingår tunga och besvärliga lyft, mycket gående och stående, arbete i trånga utrymmen och ensidig belastning.

2011-05-09

Prövningstillstånd i kammarrätten. Ersättning för kostnader av sjukvård i annat EES/EU-land.

2011-04-27

Tillstånd till prövning i KR; sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

2011-03-28
Prövningstillstånd i kammarrätten. Arbetsskada.
2011-03-16
Fråga om rätt till omställningspension för en kvinna vars make sex månader före sin död hade flyttat till en lägenhet i ett äldreboende.
2011-03-18
En försäkrad har enligt kollektivtavtal möjlighet att få sin arbetstid förkortad men ändå få en lön som grundas på en ordinarie arbetstid om 40 timmar per vecka. I ett mål om sjukpenning har ansetts att underlag saknas för att anta att den försäkrades arbetstid som frisk skulle ha varit annan än 40 timmar.
2011-03-16

Fråga om rätt till omställningspension för en kvinna vars make sex månader före sin död hade flyttat till en lägenhet i ett äldreboende.

2011-02-03
En sextonåring som insjuknat i diabetes mellitus har under den inledande sjukdomsperioden ansetts vara allvarligt sjuk i den mening som krävs för rätt till tillfällig föräldrapenning.
2011-02-03
Fråga om Försäkringskassan vid beslut om aktivitetsstöd kan frångå en arbetslöshetskassas uppgift om ersättningsbeloppets storlek. Prövningstillstånd i kammarrätt.
2011-01-26
Fråga om en försäkrad som sjukanmält sig efter ett tillfälligt arbete, uppfyller kraven att vara arbetslös, anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen samt beredd att anta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot den sjukpenninggrundande inkomsten.

RSS - prenumerera på avgöranden

 RSS-ikon  Socialförsäkringsmål

Vad är RSS?