JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål

Övriga mål

2012-11-30

En kommuns insatser och kostnader för att ställa i ordning och underhålla skidspår har ansetts vara av sådan omfattning att avgiftsbeläggning av spåren inte står i strid med allemansrätten. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

2012-11-07

En kommuns beslut att av arbetsmiljöskäl vägra en grundskoleelevs personliga assistenter att i skolan utföra assistansarbete åt eleven har inte ansetts olagligt. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

2012-11-06

Utlänning har rest in till Sverige med förfalskat pass. Fråga om särskild avgift enligt utlänningslagen ska tas ut av transportören för bristande kontroll av resehandlingar.

2012-10-01

På bolagsstämma i ett moderbolag kan förslag inte framställas om att särskild granskare ska utses i ett dotterbolag.

2012-09-24

Ändring av ett registrerat varumärke – genom borttagandet av ett kraftigt streck under en bokstavskombination – har inte medgetts eftersom helhetsintrycket påverkats.

2012-06-29

Överklagande av beslut enligt avgiftsförordningen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2012-06-28

Talerätt mot beslut enligt jaktförordningen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2012-06-27

Uppskjuten villkorlig frigivning. Prövningstillstånd i kammarrätten.

2012-06-12

Återkallelse av anvisning enligt förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2012-06-07

Fråga om förutsättningarna för bidrag enligt skollagen till fristående skola i form av tilläggsbelopp.

2012-05-31

En DNA-analys har inte ansetts kunna ersätta kravet på fastställt faderskap till barn som grund för registrering av faderskapet inom folkbokföringen.

2012-05-29

En ägare till ett bankaktiebolag har inte ansetts ha talerätt mot Finansinspektionens beslut att återkalla bolagets tillstånd att bedriva bankrörelse.

2012-03-14

Registrering inom folkbokföringen av utländsk vigsel har vägrats då en av parterna varit under 18 år.

2012-01-18

Särskilda skäl som utgör hinder mot verkställighet utanför anstalt i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll – s.k. fotboja – har ansetts föreligga med hänsyn till gärningsmannens person.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Övriga mål

Vad är RSS?