JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål

Socialförsäkringsmål

2012-12-14

Fråga om förvaltningsrättens beslut att återförvisa målet till Försäkringskassan för omprövning får överklagas.

2012-12-13

En kommun har inte ansetts skyldig att på den enskildes begäran varaktigt anordna en del av insatsen personlig assistans medan återstående del tillhandahålls av annan anordnare.

2012-11-30

Ett barn, som bor växelvis hos sina separerade särskilt förordnade vårdnadshavare och är folkbokfört hos en av dem, har rätt till underhållsstöd.

2012-09-28

Fråga om förutsättningar för ett beslut om ändrat genomförande av insats enligt LSS i form av bostad med särskild service för vuxna. 

2012-07-16

Beslut att inte medge fortsatt medlemskap i arbetslöshetskassa efter utträde på grund av bristande betalning av medlemsavgift ska fattas av kassans styrelse när en medlem begär att få kvarstå på grund av särskilda skäl.

2012-07-05

Varma bad och massage har inte ansetts utgöra grundläggande behov enligt 9 a § första stycket LSS.

2012-07-03

Vid beräkning av föräldrapenning för den som omfattas av rådets förordning 1408/71 och som flyttat till Sverige ska arbete som utförts i land där förordningen är tillämplig beaktas.

2012-07-03

Vid beräkning av föräldrapenning för den som omfattas av rådets förordning 1408/71 och som flyttat till Sverige ska arbete som utförts i land där förordningen är tillämplig beaktas.

2012-06-05

Kostnad för logi och aktiviteter vid lägervistelse har ansetts ingå i insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Även fråga om s.k. reformatio in melius.

2012-05-29

Fråga om det i arbetslöshetsförsäkringens mening funnits giltig anledning att lämna ett deltidsarbete.

2012-05-24

Den som är rullstolsburen får i allmänhet anses ha väsentliga svårigheter att anlita allmänna kommunikationer och därmed ha rätt till bilstöd.

2012-05-21

Efter att den försäkrade genomgått en höftledsoperation har en återgång i arbete ansetts medföra risk för allvarlig försämring av den försäkrades sjukdom varför rätt till förlängd sjukpenning (numera sjukpenning på fortsättningsnivå) utöver 550 dagar har förelegat.

2012-04-19

Försäkringskassan har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan om ersättning för särskilda hjälpmedel efter en arbetsskada redan innan sökanden haft någon utgift för hjälpmedlet.

2012-04-19

Fråga om rätt till sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga.

2012-04-19

Fråga om rätt till sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga.

2012-04-18

Fråga om den försäkrades arbetsförmåga kan anses vara nedsatt i förhållande till den reguljära arbetsmarknaden.

2012-03-20

Fråga om medlemsvillkoret enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring varit uppfyllt i visst fall.

2012-03-07

Beslut om avregistrering från sjukförsäkringsregistret kan inte överklagas.

2012-02-10

En person med flera funktionshinder har vid en sammantagen bedömning inte bedömts tillhöra personkretsen enligt 1 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

2012-02-02

En försäkrad som under pågående arbetslöshet har tagit semester i direkt anslutning till en föräldraledighet har ansetts ha rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst.

2012-01-20

Tillstånd till prövning i Kammarrätten, bostadstillägg.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Socialförsäkringsmål

Vad är RSS?