JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

2013-09-26

Fråga om beviskrav i mål om uteslutning av leverantör från en offentlig upphandling på grund av att leverantören har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.

2013-09-26

Fråga om det är visat att anbudsgivaren har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen.

2013-09-09

Offentlig upphandling; fråga om återförvisning

2013-07-01

En ansökan om överprövning av en offentlig upphandling har avslagits eftersom sökandebolaget inte visat att det lidit eller kan komma att lida skada av de brister som anförts.

2013-06-20

Sedan ett mål avgjorts i en förvaltningsrätt ska kammarrätten inte på eget initiativ pröva om saken bort tas upp av annan förvaltningsrätt.

2013-06-07

En förvaltningsdomstols avgörande i mål om överprövning av offentlig upphandling vinner inte negativ rättskraft.

2013-05-17

Fråga i ett mål om upphandlingsskadeavgift om när upphandlingen ska anses ha påbörjats.

2013-04-30

En leverantör som i en sådan situation som förelåg i HFD 2011 ref. 29 förelagts att yttra sig i ett mål om offentlig upphandling har ansetts vara part.

2013-03-15

Offentlig upphandling. Fråga om återförvisning till kammarrätten.

2013-03-12

Fråga om det föreligger sådana särskilda skäl som avses i 5 kap. 3 § LOU för att tillämpa en längre avtalstid för ramavtal än 4 år. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2013-02-15

I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats först där.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Offentlig upphandling

Vad är RSS?