JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rätt att ta del av allmän handling och PuL

Rätt att ta del av allmän handling och PuL

2013-12-27

E-postmeddelanden utan ärendeanknytning som skickats mellan tjänstemän inom en myndighet har inte ansetts vara allmänna handlingar.

2013-12-27

Fråga om e-postmeddelanden, som inte har anknytning till något ärende och som enbart skickats mellan befattningshavare inom samma myndighet, kan ansen vara färdigställda och därmed upprättade i tryckfrihetsförordningens mening.

2013-11-26

Ett syskonbarn har i visst fall ansetts ha insynsrätt enligt 16 kap. 7 § föräldrabalken.

2013-10-03

Ombud har inte fått rätt att ta del av en föredragningspromemoria

2013-09-23

Rätt att ta del av allmän handling ur FR:s akt i mål 688-13 ang. mål om beredande av vård av unga KRNG:s beslut 2013-05-14 Adm dnr 168/13

2013-07-01

Uppgift om vilka företag som ingått en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan med Skatteverket omfattas inte av den s.k. skattesekretessen.

2013-06-20

Rätt att ta del av allmän handling, Riksbankens ärende dnr 2013-308-STA.

2013-06-20

Den omständigheten att en handling överlämnats från Jordbruksverkets internrevision till en annan del av myndigheten har inte medfört att handlingen blivit en allmän handling eftersom internrevisionen inte ansetts ha en sådan självständig ställning som avses i 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen.

2013-05-27

Löpande anteckningar i patientjournal inom den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården har ansetts omedelbart bli en del av den allmänna handlingen, oberoende av att anteckningarna inte signerats.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Rätt att ta del av allmän handling och PuL

Vad är RSS?