JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skattemål

Skattemål

2013-12-20

Fråga om tillämpligheten av bestämmelser om tidsfrister för beskattning i samband med en domstols bedömning att beskattning kan ske redan enligt inkomstskattelagen trots att Skatteverket endast yrkat en prövning enligt skatteflyktslagen.

2013-12-20

Ansökan om resning i ärende HFD:s mål 1336-11 (KRNS mål 3349-10) angående inkomsttaxering 2007; tillämning av lagen (1995:575) om skatteflykt; förfarande i vilket ingår rättshandlingar som beskattas enligt skatteavtal som Sverige ingått; Peru.

2013-12-20

Köpare av hushållsarbete, som betalat resterande del av vad arbetet kostat efter det att Skatteverket avslagit utförarens begäran om utbetalning, har ansetts kunna få skattereduktion när domstol ändrat Skatteverkets beslut.

2013-12-17

Förbudet mot dubbla förfaranden och straff har inte överträtts (ne bis in idem).

2013-12-16

Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt.

2013-12-16

Den s.k. utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig trots att en betydande del av andelarna i ett fåmansföretag avyttrats och maximala 100 inkomstbasbelopp av kapitalvinsten vid avyttringen har beskattats i inkomstslaget tjänst. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-12-06

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-12-04

Uthyrning av lokaler avsedda att användas som boenderum i gruppbostad (I) och i vårdboende (II) har ansetts avse stadigvarande bostad. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2013-12-03

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen.

2013-12-03

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen.

2013-12-03

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen.

2013-12-02

Ansökningar om resning har avslagits (ne bis in idem).

2013-11-21

Förhandsbesked angående mervärdesskatt

2013-11-18

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-11-14

Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2013-11-12

Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2013-11-01

Förhandsbesked angående inkomstskatt

2013-10-29

När en skattskyldig har åtalats för skattebrott får beslut inte fattas om skattetillägg som grundas på samma oriktiga uppgifter som åtalet (ne bis in idem).

2013-10-21

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-10-09

Avtal om s.k. parkeringsfriköp har ansett utgör mervärdeskattepliktig upplåtelse av parkeringsplatser. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2013-10-04

Förhandsbesked angående mervärdesbeskattning av fastighetstjänster.

2013-09-24

Fråga om mervärdesskatt vid utförande av estetiska operationer och behandlingar.

2013-09-16

En idrottsförenings försäljning av skänkta varor har med hänsyn till de former i vilka verksamheten bedrivs ansetts skattefri såsom hävdvunnen finansieringskälla. Förhandsbesked angående inkomstskatt

2013-09-16

Förhandsbesked angående mervärdesskatt

2013-09-10

Reparation och service av sportutrustning har inte ansetts utgöra sådana tjänster för vilka reducerad skattesats ska tillämpas. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2013-09-10

Elektrisk kraft som förbrukats i en testanläggning som används av olika biltillverkande företag har inte ansetts förbrukad i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen. Förhandsbesked angående energiskatt.

2013-07-02

Fråga om en oriktig uppgift har medfört att ett taxeringsbeslut blivit felaktigt.

2013-07-01

Ett aktiebolag, som är delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, har inte ansetts kunna kvitta sina kapitalförluster på delägarrätter som inte är näringsbetingade mot skattepliktiga kapitalvinster på delägarrätter som uppkommit hos den juridiska personen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-06-20

Förhandsbesked angående tobaksskatt.

2013-06-20

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-06-19

Förhandsbesked angående tobaksskatt.

2013-06-18

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-06-14

Fråga om en företagsägare som bildar en stiftelse ska beskattas med anledning av den överföring av kapital som sker vid stiftelsebildningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-06-14

Utbetalning av ett kapital i enlighet med ett testamentsförordnande har ansetts skattepliktig som periodiskt understöd från en familjestiftelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-06-13

Gåva av andel i fastighet har ansetts utgöra avyttring på grund av att någon förmögenhetsöverföring inte skett. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-06-13

Innehav av hyresfastighet har ansetts ge väsentlig anknytning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-06-04

Fråga om innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-06-04

Schablonintäkt vid innehav av investeringssparkonto och andelar i investeringsfond omfattas av artikel 22 i det nordiska skatteavtalet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-05-28

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-05-24

Tjänster avseende analys och värdering m.m. som tillhandahållits vid förmedling av aktier har ansetts underordnade förmedlingstjänsten. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2013-05-21

Fråga om likvidation av ett företag utgjorde en sådan ägarförändring i ett underskottsföretag som omfattades av beloppsspärren i 40 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229). Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-05-16

Fråga om ersättning för kapitalförvaltningstjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2013-05-16

I samband med blankning av aktier ska en s.k. utdelningsersättning som låntagare av aktier utger till långivaren behandlas som utgift för avyttringen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-05-10

EU-rätten har ansetts innebära att den s.k. slussningsregeln i mervärdesskattelagen ska tillämpas trots att ett av de berörda företagen är hemmahörande i Polen (I) respektive att det mellan de berörda aktiebolagen finns ett företag hemmahörande i Nederländerna (II).

2013-05-07

Undantagen från skattskyldighet enligt sexmånaders- och ettårsreglerna har inte ansetts tillämpliga på utbetalning från vinstandelsstiftelse. Vid beskattningen av utbetalningen ska avräkning enligt det tillämpliga skatteavtalet medges för utländsk skatt som tagits ut på avsättning till stiftelsen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-04-29

Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2013-04-26

Fråga om tjänsteställe för tolk med flera olika uppdragsgivare (I) och elektriker i bemanningsföretag med växlande arbetsplatser i en och samma anställning (II). Inkomsttaxering 2009 respektive arbetsgivaravgifter för redovisningsperioden december 2008.

2013-04-12

Kravet på certifierat kassaregister har ansetts gälla för caféverksamhet som bedrivits endast del av året eftersom kontantförsäljningen bedömts inte vara av obetydlig omfattning.

2013-03-27

Förhandsbesked angående mervärdesskatt

2013-03-27

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-03-22

Anstånd med betalning av alkoholskatt som beslutats av Tullverket har medgetts redan på den grunden att den skattskyldige har överklagat beslutet.

2013-03-15

Fråga om köpares avdragrätt för ingående mervärdesskatt när säljaren gjort sig skyldig till mervärdesskattebedrägeri.

2013-03-14

Fråga om andelar i fåmansföretag varit kvalificerade på grund av verksamhet i fastighetsförvaltning som bedrivits av företaget (I) respektive dess dotterföretag (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-03-11

Vid överföring av mark genom fastighetsreglering har avyttring ansetts ske vid den tidpunkt då uppgift om regleringen införts i fastighetsregistrets allmänna del. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-02-27

Medlem i en bostadsrättsförening har inte medgetts avdrag för ränta som betalats till föreningen för lån som tagits för fullgörande av insatsskyldigheten. Inkomsttaxering 2009.

2013-02-14

Förutsättningarna i fråga om giltigheten av en stiftelsebildning har ansetts så oklara att ett av Skatterättsnämnden meddelat förhandsbesked har undanröjts.

2013-02-04

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-01-25

Visst ekonomiskt engagemang och andra liknande förhållanden har vid en samlad bedömning ansetts innebära att en svensk medborgare efter utflyttning till annat land har väsentlig anknytning till Sverige. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2013-01-23

Fråga om beviskrav för rätt till avdrag för kapitalförlust. (Inkomsttaxering 2009).

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Skattemål

Vad är RSS?