JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål

Övriga mål

2014-12-17

Tillämpningen av de bestämmelser som medger att den som fått läkarlegitimation före den 1 juli 2006 kan få specialistkompetens enligt äldre regler.

2014-12-17

Fråga om unionsrättens betydelse vid prövning av förutsättningarna för att meddela bevis om specialistkompetens när en läkare från en annan medlemsstat i EU genomgått specialiseringsutbildning i Sverige.

2014-12-11

Ny praxis beträffande skattetillägg och straff för skattebrott i förhållande till Europakonventionens förbud mot dubbla förfaranden (HFD 2013 ref. 71) påverkar inte bedömningen att den svenska ordningen för körkortsåterkallelse på grund av trafikbrott är förenlig med konventionsrätten (jfr RÅ 2000 ref. 65).

2014-12-11

Fråga om ett godkänt strafföreläggande för olovlig körning hindrar att körkortet återkallas.

2014-12-11

Rätt till bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder har ansetts föreligga när det vid förvärvet av bostaden inte kunnat förutses att sådana åtgärder skulle bli nödvändiga inom en inte alltför avlägsen framtid.

2014-12-09

Enligt Boverkets föreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. ska till ansökan om bidrag fogas intyg från fastighetsägaren om att sökanden inte är skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick bl.a. vid avflyttning. Föreskriften har ansetts gå utöver vad som kan anse utgöra en verkställighetsföreskrift.

2014-11-28

Fråga om förutsättningar för att återkalla anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin vid misskötsamhet.

2014-11-18

Avvisad talan. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätt.

2014-10-13

Försäkringsersättning enligt högskoleförordningen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2014-10-08

En kommuns beslut om att parkeringsavgift inte ska tas ut för miljöbilar har ansetts strida mot lag.

2014-10-01

En ledamot av kommunfullmäktige har ingått i en av kommunstyrelsen tillsatt arbetsgrupp vars förslag legat till grund för ett beslut i fullmäktige. Detta har inte ansetts innebära att ledamoten deltagit i handläggningen av ärendet i fullmäktige i den mening som avses i bestämmelsen om jäv i 5 kap. 20 § första stycket kommunallagen.

2014-09-29

Ett som "beslut" betecknat svar från Centrala studiestödsnämnden till en låntagare angående preskription av lånefordran har inte ansetts innefatta ett överklagbart beslut.

2014-09-16

Fråga om vilka krav som kan ställas avseende svensk legitimation för att en tandläkare från en annan medlemsstat i EU ska erhålla bevis om specialistkompetens efter att ha genomgått specialiseringsutbildning i Sverige.         

2014-09-04

Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 § 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd.

2014-06-25

Internatverksamheten vid en riksinternatskola har ansetts tillhöra Skolinspektionens tillsynsområde.

2014-06-18

Fråga om en åtgärd för anpassning av en bostad är nödvändig för att denna ska vara ändamålsenlig för den funktionshindrade.

2014-06-16

En grundskoleelev som bor växelvis hos sina föräldrar i olika kommuner har inte ansetts ha rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan skolan i hemkommunen och hemmet i den andra kommunen.

2014-05-05

Fråga om tillämpningsområdet för lagen om avveckling av stadgad åborätt och landgille.

2014-04-30

Fråga om vissa varor utgör förbrukningsartiklar enligt 18 § 3 läkemedelsförmånslagen. Även fråga om upphävande av tidigare fattat gynnande förvaltningsbeslut.

2014-02-14

Svenska Naturskyddsföreningen har ansetts ha rätt att överklaga Skogsstyrelsens beslut om tillstånd till avverkning i fjällnära skog.

2014-02-10

Fråga om synnerliga skäl för permutation av stiftelseändamål.

2014-02-10

Fråga om en kommun haft rätt att neka kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat eleven i.

2014-02-06

Den som sänds ut för anställning på utländsk ort i svenska statens tjänst och då inte är folkbokförd i Sverige omfattas inte av 14 § folkbokföringslagen. Även fråga om bestämmelserna i 3 §i lagen strider mot EU-rätten.

2014-01-23

Återkallelse av körkort. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Övriga mål

Vad är RSS?