JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rätt att ta del av allmän handling och PuL

Rätt att ta del av allmän handling och PuL

2014-12-03

Rätt att ta del av allmän handling.

2014-11-12

Det förhållandet att ett organ anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen för all sin verksamhet har inte ansetts innebära att reglerna om handlingsoffentlighet gäller hos ett av organet ägt subjekt.

2014-10-29

Sekretessbestämmelsen i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen är inte tillämplig när den personuppgiftsansvarige inte är etablerad i Sverige.

2014-10-02

Ett beslut att inte lämna ut information enligt 26 § personuppgiftslagen på grund av sekretess överklagas i den ordning som anvisas i offentlighets- och sekretesslagen.

2014-07-01

Folkbokföringsuppgift om adoption har i visst fall ansetts omfattas av sekretess.

2014-06-30

Beslut i mål om rätt att ta del av allmän handling. Återförvisat till kammarrätten.

2014-06-04

Sekretess enligt 18 kap. 1 § och 35 kap. 1 offenlighets- och sekretesslagen har ansetts föreligga för uppgifter om vilka anställda vars aktiviteter i myndighetens IT-system kontrollerats.

2014-05-16

Hinder har ansetts inte finnas för Datainspektionen att utöva tillsyn av den behandling av personuppgifter som skett genom att en domstol publicerat uppropslistor på den egna webbplatsen.

2014-05-09

Ett mål om utfående av allmän handling har inte kunnat inledas när talan förs anonymt.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Rätt att ta del av allmän handling och PuL

Vad är RSS?