JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skattemål

Skattemål

2014-12-23

Fråga om tillämplighet av ventilen i ränteavdragsbegräsningsreglerna. Förhandsbesked om inkomstskatt undanröjdes.

2014-12-23

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 24 kap. 10 § d tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229). Föhandsbesked om inkomstskatt undanröjt.

2014-12-17

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.

2014-12-17

Förhandsbesked angående inkomstskatt och mervärdesskatt.

2014-12-15

Fråga om en produkt innehållande ingredienser för tillverkening av snus är skattepliktig enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

2014-12-08

Begränsad skattskyldighet har ansetts föreligga för kapitalvinst vid avyttring av en bostadsrätt trots att överlåtaren inte varit medlem i bostadsrättsföreningen.

2014-12-01

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2014-11-26

Fråga om omräkning från nettolön till bruttolön vid tillämpning av bestämmelserna om skattelättnader för vissa utländska arbetstagare i 11 kap. 22 och 23 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), s.k. expertskatt.

2014-11-24

Förhandsbesked angående inkomstskatt borde inte ha lämnats i en fråga som enbart rör beräkningen av skatten.

2014-11-21

Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2014-11-17

Tillhandahållandet av en genom lunchkupong förskottsbetald lunch har i visst fall ansetts inte utgöra en försäljning som utlöser registeringsskyldighet i kassaregister.

2014-11-05

Fråga om beräkning av skattefri kapitalvinst på näringsbetingade andelar som ägts indirekt genom en i utlandet delägarbeskattad juridisk person. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2014-11-05

Vid tillämpning av beloppsspärren har utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet i ett underskottsföretag ansetts innefatta endast köpeskilling för de andelar som ger det bestämmande inflytandet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2014-10-31
Förhandsbesked angående inkomstskatt.
2014-10-29

Fråga om viss förmedlingsverksamhet utgör från skatteplikt undantagen förmedling av transaktioner rörande betalningar. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2014-10-09

Beslut om skattetillägg har fattats efter det att åtal väckts avseende samma faktiska omständigheter. Skattetillägget har undanröjts trots att åtalet inte kom att prövas av tingsrätten (ne bis in idem).

2014-10-08

Ansökan om resning i mål angående inkomsttaxering 2007 samt skattetillägg.

2014-10-02

Ansökan om resning i mål angående skattetillägg.

2014-09-30

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2014-09-30

Enligt 28 kap. 13 § andra stycket inkomstskattelagen kan rätten till avdrag för belopp som överförts till pensionsstiftelse falla bort om stiftelseförmögenheten är alltför stor i förhållande till pensionsutfästelser som är tryggade med avdragsrätt.  Det belopp som fallit bort kan inte dras av ett senare beskattningsår när de förutsättningar som anges i nämnda stycke är uppfyllda. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2014-09-22

Kostnader för grundförstärkningsarbete har ansetts utgöra utgifter för reparation och underhåll av byggnad. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2014-09-19

Ett företag vars verksamhet är inriktad på ekologiska produkter har inte fått avdrag för utgifter för att kompensera för den klimatpåverkan som följer av bolagets transporter. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2014-09-15

Vid samtidiga och korsvisa fasighetsöverlåtelser till underpris inom en koncern har den avtalade ersättningen för respektive fastighet ansetts kunna ligga till grund för beskattningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2014-06-26

En person har dömts för trolöshet mot huvudman med anledning av uttag av medel ur aktiebolag där han själv haft ägarintressen. Han har samtidigt dömts att betala skadestånd till bolagens konkursbon. Mot bakgrund av det inflytande han haft i bolagen har han beskattats i inkomstslaget tjänst för uttagen men bara till den del värdet av dem överstigit de ådömda skadestånden. Inkomsttaxering 2005-2008.

2014-06-19

Beslut om skattetillägg har fattats innan åtal väckts för skattebrott avseende samma oriktiga uppgifter. När åtalet lett till en lagakraftvunnen dom men förfarandet rörande skattetillägg ännu inte avslutats har skattetilläggen undanröjts (ne bis in idem).

2014-06-18

Bevisfrågor vid tillämpningen av bestämmelserna i 7 kap. 3 a § mervärdesskattelagen om omvärdering av beskattningsunderlag vid omsättning av koncerninterna tjänster.

2014-06-13

Innehav av en dator med internetanslutning föranleder inte skyldighet att betala radio- och tv‑avgift.

2014-06-05

Resning har beviljats i mål där en skattskyldig påförts skattetillägg avseende samma oriktiga uppgifter som legat till grund för ett tidigare åtal för skattebrott (ne bis in idem).

2014-06-04

Ett aktiebolag har uttagsbeskattats för utlåning till ett hälftenägt företag när räntan understigit marknadsvärdet, trots att räntan uppgått till samma belopp som bestämts för den andre delägarens motsvarande utlåning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2014-05-28

Fråga om det är förenligt med avtalet mellan EU och Schweiz om fri rörlighet för personer att vägra avdrag för utgifter för hemresor till Schweiz. Inkomsttaxering 2010 och 2011.                      

2014-05-23

Fråga, vid tillämpning av den s.k. ryms-inom-regeln i 58 kap. 20 § inkomstskattelagen, om den skattemässiga karaktären på en försäkring som avser att trygga en utfäst ålderspension påverkas av en utfästelse om direktpension. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2014-05-23

Mervärdesskatt. Återförvisat till Kammarrätten.

2014-05-22

Mervärdesskatt. Återförvisat till Kammarrätten.

2014-05-22

Mervärdesskatt. Återförvisat till Kammarrätten.

2014-05-14

Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till marknadsvärdet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2014-04-14

Fråga om sambos barn ska betraktas som styvbarn enligt 2 kap. 22 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2014-04-14

Det har i visst fall inte ansetts oskäligt att ta ut skattetillägg trots att tillägget uppgick till ett högt belopp.       

2014-04-14

Bidrag som en enskild näringsidkare erhållit från en stiftelse för att färdigställa en dokumentärfilm har ansetts vara ett skattefritt stipendium. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2014-04-09

Skattskyldigs underlåtenhet att i deklarationen upplysa om att uppkommet underskott omfattades av en koncernbidragsspärr har inte ansetts vara en sådan oriktig uppgift som kan utgöra grund för skattetillägg.

2014-04-09

Fråga om det kan befaras leda till konkurrenssnedvridning att medge skattefrihet för tjänster som tillhandahålls inom en fristående grupp. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2014-04-07

En bostadsrättsförenings tillfälliga innehav av en fordran har inte hindrat att den utgjorde ett privatbostadsföretag.

2014-03-21

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009.

2014-03-20

Mervärdesskatt för redovisningsperioden juli-december 2005; efterbeskattning; följdändring.

2014-03-20

Mervärdesskatt för redovisningsperioden april 2004; följdändring, se mål 3765-12.

2014-03-20

Ett svar på en fråga som ställts i en ansökan om förhandsbesked har inte ansetts ha sådan betydelse för sökanden att ett besked varit motiverat.

2014-03-13

Åtal för grov smuggling och olovlig försäljning av alkoholdrycker hindrar inte att skattetillägg tas ut (ne bis in idem).

2014-02-26

Fråga om efterbeskattning får ske på den grunden att utgående mervärdesskatt sänkts hos en annan skattskyldig. Tillika fråga om efterbeskattning framstår som uppenbart oskälig.

2014-02-26

Fråga om efterbeskattning avseende mervärdesskatt på den grunden att en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut för en annan skattskyldig.

2014-02-24

Avbrott i utlandsvistelsen vid tillämpning av sexmånadersregeln (I) och ettårsregeln (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2014-02-24

Ett svar på en fråga som ställts i en ansökan om förhandsbesked har inte ansetts ha sådan betydelse för sökanden att ett besked varit motiverat.

2014-02-14

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2014-02-14

Åtal för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott hindrar inte beslut om skönstaxering eller skattetillägg. Resningsansökan har avslagits. (ne bis in idem)

2014-01-29

Fråga om en ytterligare förlängning av preskriptionstid för skattefordringar varit påkallad från allmän synpunkt.

2014-01-21

Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Förhandsbesked om inkomstskatt.

2014-01-14

En avyttring av aktierna i ett dotterbolag har vid mervärdesbeskattningen inte ansetts utgöra en verksamhetsöverlåtelse.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Skattemål

Vad är RSS?