JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål

Socialförsäkringsmål

2014-12-10

Livränta. Prövningstillstånd meddelat i Kammarrätten.

2014-11-12

Bestämmelserna i Försäkringskassans föreskrifter om sjukpenninggrundande inkomst såvitt avser s.k. fortsatt uppbyggnadsskede har ansetts stå i strid med överordnad författning och har därför inte tillämpats.

2014-10-29

Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 § lagen om arbetslöshetsförsäkring.

2014-10-23

För utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning vid gemensam vårdnad av ett barn krävs att den ena föräldern haft rätt till samtliga föräldrapenningdagar.

2014-08-25

Sjukpenninggrundande inkomst. Prövningstillstånd meddelat i Kammarrätten.

2014-07-02

Utan hinder av 4 kap. 5 § socialförsäkringsbalken har rätt till kompletterande svenskt barnbidrag ansetts föreligga när barnet och vårdnadshavaren varit bosatta i Sverige och motsvarande familjeförmån utgetts i ett annat EU-land.

2014-06-24

Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder.

2014-06-23

Fråga om rätt till barnbidrag för ett barn som fötts utomlands av en surrogatmamma.

2014-06-03

Synnerliga skäl har ansetts föreligga för omprövning av beslut om efterlevandepension enligt 113 kap. socialförsäkringsbalken.

2014-05-27

Återkrav av arbetslöshetsersättning och uteslutning ur arbetslöshetskassa. Återförvisat till kammarrätten.

2014-04-15

Ett brittiskt par som varit bosatta i Sverige sedan 2009 och folkbokförda här ansökte om bostadsbidrag. Försäkringskassan hade inte fog för att avslå ansökningen på grund av att paret saknade uppehållsrätt i Sverge.

2014-03-24

Fråga om hur handikappersättning ska beräknas när en försäkrad som har rätt till garanterad ersättning till följd av dövhet eller grav hörselskada ansöker om högre ersättning på grund av merkostnader för annan funktionsnedsättning.

2014-03-21

Återställande av försutten tid beviljades.

2014-03-20

Rätt till arbetslöshetsersättning har ansetts föreligga för en försäkrad som varaktigt kombinerat deltidsanställning med säsongsbetonat företagande, trots att verksamheterna inte bedrivits parallellt under sex månader inom den s.k. ramtiden.

2014-03-10

Den som har avstått föräldrapenningdagar till den andra föräldern kan återta dagar som inte har utnyttjats.

2014-02-26

SGI-skydd har inte gällt för en försäkrad som efter avslutade studier tagit semester och först därefter anmält sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

2014-02-19

Ett krav på återbetalning av felaktigt utbetald sjukpenning har satts ned som gottgörelse för en kränkning av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen.

2014-01-28

Ett skattemässigt underskott av näringsverksamhet som kvarstår från föregående beskattningsår ska inte påverka beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Socialförsäkringsmål

Vad är RSS?