JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rätt att ta del av allmän handling och PuL

Rätt att ta del av allmän handling och PuL

2015-10-29

Innebörden av begreppet direktåtkomst i socialförsäkringsbalken ska bestämmas med utgångspunkt i bestämmelserna i 2 kap. 3 § andra stycket tryckfrihetsförordningen.

2015-10-20

En parkeringsvakts beslut om parkeringsanmärkning utgör myndighetsutövning. Dennes namn omfattas därför inte av personaladministrativ sekretess.

2015-07-01

Rätt att ta del av allmän handling.

2015-06-26

Rätt att ta del av allmän handling, fråga om en handling omfattas av tryckfrihetsförordningens undantag för säkerhetskopior när originalhandlingen har raderats.

2015-06-26

En handlings karaktär av säkerhetskopia ändras inte till följd av att originalhandlingen raderas, även om detta sker i strid med de gallringsföreskrifter som gäller för myndigheten.

2015-05-26

En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad databehandling som kräver en arbetsinsats på 4-6 timmar har inte ansetts tillgänglig med rutinbetonade åtgärder.

2015-03-18

Sekretessbestämmelsen i 28 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen har ansetts tillämplig på uppgift hos Arbetsförmedlingen om anordnare av sysselsättning i jobb- och utvecklingsgarantins fas tre. Uppgiften har ansetts röra anordnarens affärs- eller driftförhållanden när sysselsättningen sker i affärsverksamhet hos denne.

2015-03-06

En personalansvarsnämnd har ansetts ha en sådan självständig ställning inom en myndighet att handlingar som överlämnas dit från ett annat organ inom myndigheten utgör allmänna handlingar enligt 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen.

2015-03-04

En elektronisk kalender i en myndighets datorsystem har inte ansetts utgöra en allmän handling.

2015-01-08

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a § personuppgiftslagen.

2015-01-08

Fråga om vilka omständigheter som kan ha betydelse för bedömningen av om en samling av personuppgifter har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Rätt att ta del av allmän handling och PuL

Vad är RSS?