JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skattemål

Skattemål

2015-12-28

Fråga om skatteplikt för pension som utbetalas på grund av tidigare tjänst hos Internationella valutafonden. Inkomsttaxering 2009 och 2010.

2015-12-22

Förhandsbesked angående mervärdesskatt

2015-12-16

Idrottsdomare ansågs ha utfört sina domaruppdrag åt olika idrottsföreningar och de platser där matcherna har spelats ansågs som tjänsteställen.

2015-12-16

En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

2015-12-14

En ändrad redovisningsmässig klassificering av ett försäkringsbolags aktieinnehav från "andra finansiella placeringstillgångar" till "placeringar i koncernföretag och intresseföretag" medför inte att aktierna ändrar skattemässig karaktär från lagertillgångar till kapitaltillgångar (jfr RÅ 2009 ref. 36). Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-12-10

Den s.k. särskilda post som enligt bestämmelserna om räntefördelning aktualiseras vid vissa fastighetsförvärv ska beräknas utan beaktande av att förvärvaren samtidigt med fastighetsförvärvet tar över ett sparat fördelningsbelopp från den tidigare ägaren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-12-03

Ett belopp som felaktigt har behandlats som mervärdesskatt ska vid återbetalning till säljaren räknas in i beskattningsunderlaget om inte denne kompenserat kunderna ekonomiskt för den för högt debiterade skatten.

2015-11-30

En i Sverige obegränsat skattskyldig dansk medborgare, som byter utländska andelar – förvärvade före bosättning här – mot andra utländska andelar, blir skattskyldig här för en kapitalvinst om de tillbytta andelarna avyttras inom tio år från det att han flyttar tillbaka till Danmark. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-11-24

En tillämpning av värderingsregeln för djur i jordbruk i inkomstskattelagen förutsätter att skillnaden mellan värdet i redovisningen och ett lägre skattemässigt värde tas upp som en reserv i balansräkningen om djuren redovisas som omsättningstillgångar men inte om djuren redovisas som anläggningstillgångar.Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-11-19

Skattskyldighet för mervärdesskatt vid leveranser mellan ett bolag i Sverige och bolag etablerade i andra länder inom EU inom ramen för s.k. konsignationsavtal. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2015-11-09

Registrering av bouppteckning; fråga om prövningstillstånd i kammarrätt.

2015-11-06

Bestämmelserna om frivillig skattskyldighet har ansetts tillämpliga när en fastighetsägare har för avsikt att kontinuerligt under flera kortvariga hyresperioder upplåta butikslokaler för användning i skattepliktig verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2015-11-04

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-11-04

Kravet i de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna i inkomstskattelagen på att en person ska vara obegränsat skattskyldig har i visst fall ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-11-02

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-10-29

Företrädaransvar enligt skatteförfarandelagen kan inte göras gällande under ett rekonstruktionsförfarande för skulder som uppkommit innan ansökan men som förfallit till betalning först under förfarandet.

2015-10-27

Artikel 24 i det nordiska skatteavtalet hindrar att en delägare i ett danskt dödsbo beskattas i Sverige för den del av en framtida kapitalvinst vid försäljning av ärvda aktier som dödsboet vid arvskiftet beskattats för i Danmark. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-10-09

Vid bedömningen av om ett ombud i ett mål i förvaltningsdomstol är lämpligt för uppdraget har bristande redbarhet utgjort grund för avvisning av ombudet. I ett mål som endast avser behörighet att uppträda som ombud i domstol kan ersättning för kostnader inte beviljas.

2015-10-09

Uthyrning av boenderum för ensamkommande flyktingbarn har ansetts utgöra uthyrning av stadigvarande bostad.

2015-10-06

En samfällighetsförening som inom ramen för sin förvaltning bygger ett garage för att där bedriva skattepliktig uthyrning av parkeringsplatser, har avdragsrätt för ingående skatt på kostnader som hänför sig till byggnationen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2015-09-23

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-09-23

Utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen har inte ansetts tillämplig när det företag som verksamheten bedrivs i och som utomstående äger del i är ett fåmanshandelsbolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-09-14

I HFD 2014 ref. 63 fann Högsta förvaltningsdomstolen att beskattning av vissa inkomster endast skulle ske till den del de översteg ådömda skadestånd. Fråga om resning av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande med anledning av att ytterligare skadeståndsskyldighet uppkommit för den skattskyldige efter den domen. Ansökningen har inte beviljats.

2015-06-26

Fråga om en person som varit registrerad som styrelseledamot i ett aktiebolag uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att betala in arbetsgivaravgifter för bolaget.

2015-06-25

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-06-25

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-06-25

Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet NJA 2013 s. 886 (I och II). I mål II också fråga om övertagande av latent skatteskuld ska beaktas vid tillämpning av den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-06-24

Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2015-06-22

I ett ärende om förhandsbesked har ett utländskt bolag efter en gränsöverskridande fusion inte ansetts behörigt att träda in som sökande i det överlåtande bolagets ställe. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-06-17

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-06-15

En fysioterapiverksamhet som bedrivs i bolagsform har överlåtits enligt reglerna om s.k. ersättningsetablering i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. Hela ersättningen för verksamheten har beskattats hos bolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-06-11

Ansökan om resning.

2015-06-10

En apnéskena utgör inte en sådan dentalteknisk produkt som är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2015-06-09

Om skattetillägg har påförts innan åtal väckts för skattebrott kan inte förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff föranleda att en lagakraftvunnen dom i skattemålet undanröjs. Det gäller även om det skatterättsliga förfarandet avslutades sist och oberoende av om domen i brottmålet var friande och när den vann laga kraft (I och II).

2015-06-02

Förmedling av bostadsrätter har inte ansetts omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § ML.Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2015-05-28

Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2015-05-28

En huvudetablering i tredje land har tillhandahållit tjänster åt sin filial i Sverige som ingår i en mervärdesskattegrupp. Av EU-rätten följer att tjänsterna ska anses ha tillhandahållits mervärdesskattegruppen och att gruppen är skattskyldig för omsättningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2015-05-28

En tjänst som består i att en bank erbjuder sina kunder speciellt framtagna och förmånliga försäkringar och på sin internetsida informerar om hur kunderna på olika sätt kan få kontakt med försäkringsgivaren har ansetts utgöra en från skatteplikt undantagen förmedling av försäkringar. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2015-05-28

Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 § andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget. Inkomsttaxering 2008.

2015-05-26

Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 § 4 i skatteavtalet med Schweiz. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-05-19

Aktieutlåning som innefattar en möjlighet för låntagaren att avyttra aktierna har inte ansetts utgöra blankning när lånet inte skett i syfte att aktierna ska avyttras. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-05-13

Fråga om beskattning av vinster på pokerspel som anordnas utanför EES.

2015-05-07

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-04-27

Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 24 kap. 10 § d tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229). Förhandsbesked om inkomstskatt undanröjt.

2015-04-21

Ett bolag tillhandahåller en kund ett antal olika tjänster avseende förmögenhetsförvaltning, däribland tjänster i samband med förvärv och försäljning av aktier i fastighetsförvaltande bolag. Dessa tjänster har ansetts utgöra ett fristående tillhandahållande avseende förmedling av aktier och därmed undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

2015-04-10

Fråga om utomståenderegelns tillämplighet. Föhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-03-27

Företrädaransvar har inte ansetts kunna göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som skrivits ned genom offentligt ackord under företagsrekonstruktion.

2015-03-26

Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-03-23

Beträffande sådana investeringstillgångar som kan innehas på ett investeringssparkonto ska bedömningen om
finansiella instrument är upptagna till handel på en reglerad marknad göras utifrån vad som gäller enligt den näringsrättsliga regleringen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-03-16

Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt ägt, företag och kunnat fortsätta verksamheten utan tillämpning av bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet i 57 kap. inkomstskattelagen (I och II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-03-06

Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-03-06

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån.

2015-02-26

En depåförsäkring som innebär att delar av försäkringskapitalet får placeras i ett skuldebrev med försäkringstagaren som gäldenär har inte ansetts utgöra en pensionsförsäkring. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-02-26

Fråga om andelar i bostdsrättsförening utgör näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskatt undanröjt och återförvisat.

2015-02-23

Fråga om tillämplighet av ventilen i ränteavdragsbegräsningsreglerna. Förhandsbesked om inkomstskatt undanröjdes.

2015-02-23

Fråga om tillämplighet av ventilen i ränteavdragsbegräsningsreglerna. Förhandsbesked om inkomstskatt undanröjdes.

2015-01-27

Av arbetsgivaren tillhandahållen motionsutrustning för användning i arbetstagarens hem har inte ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-01-27

Den avgift som en fackförening tar ut för service som tillandahålls företag som tecknat hängavtal har bedömts som skattepliktig inkomst. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

2015-01-14

Ansökan om resning i mål om eftertaxering för 1995 för inkomst m.m.

2015-01-14

Ansökan om resning i mål om eftertaxering för 1995 för inkomst m.m.

2015-01-14

Ansökan om resning i mål om eftertaxering för 1995 för inkomst m.m

2015-01-12

Resning har beviljats i mål där en skattskyldig påförts skattetillägg avseende samma oriktiga uppgifter som legat till grund för ett tidigare ogillat åtal för skattebrott (ne bis in idem).

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Skattemål

Vad är RSS?