JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål

Socialförsäkringsmål

2015-12-09

Fråga om hur den försäkrades arbetsförmåga ska bedömas när han eller hon har en skyddad SGI som är fastställd utifrån ett heltidsarbete där den faktiska arbetstiden understiger 40 timmar per vecka.

2015-12-04

För att en kommun enligt 9 § 2 LSS ska vara skyldig att utge ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom krävs att vikarie har anlitats.

2015-11-24

SGI-skydd på den grunden att den försäkrade uppburit studiestöd gäller inte när studiestödet återkrävts.

2015-06-26

Sjukersättning. Prövningstillstånd meddelat i Kammarrätten.

2015-06-26

Assistansersättning, fråga om prövningstillstånd och återförvisning till kammarrätten.

2015-06-25

Rätt till personlig assistans för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade enligt 9 a § LSS har ansetts förutsätta att personen har en psykisk funktionsnedsättning.

2015-06-24

En kommuns beräkningsmodell för kostavgifter vid en bostad med särskild service för vuxna har inte ansetts utgöra ett sådant missförhållande som krävs för ett beslut om föreläggande enligt 26 f § LSS.

2015-06-22

Fråga om en person är att betrakta som företagare i den mening som avses i 34 § lagen om arbetslöshetsförsäkring.

2015-06-16

Fråga om en sökandes innehav av en skogsfastighet kan beaktas vid bedömningen av om det är uppenbart att den sökande inte behöver bostadsbidrag.

2015-06-16

En kommun har inte haft rätt att avslå en ansökan om korttidstillsyn enligt LSS med hänvisning till att sökandens behov kan tillgodoses genom utökad assistansersättning.

2015-06-08

Fråga om hur arbetslöshetsförsäkringens krav på att sökande är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete förhåller sig till rätten till förebyggande sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken.

2015-06-02

Fråga om den försäkrade skäligen borde ha insett att hon fått för mycket livränta.

2015-05-26

Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersätning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut att inte anse honom arbetslös.

2015-05-25

Arbetsskadelivränta. Prövningstillstånd meddelat i Kammarrätten.

2015-04-28

Kostnad för tandvård har ansetts nödvändig enligt arbetsskadeförsäkringen trots att den överstigit referenspriset i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter.

2015-03-23

Fråga om avräkning från dagar med föräldrapenning för tidigare utgiven motsvarande förmån i Norge.

2015-03-11

Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed inte återkrävas enligt dessa regler.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Socialförsäkringsmål

Vad är RSS?