JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål

Övriga mål

2016-12-30

Fråga om förutsättningar för licensjakt efter varg.

2016-12-21

Kriminalvården har rätt att återkalla ett meddelat besökstillstånd med stöd av bestämmelserna i fängelselagen.

2016-12-20

Fråga om hur sanktionsavgift ska bestämmas när ett fordon brukats trots att färdskrivarutrustningen inte besiktigats.

2016-12-13

Möjligheten att få tillstånd att förvara vapen hos någon annan förutsätter inte att vapeninnehavaren är bosatt i Sverige och inte heller att förvaringen är en tillfällig lösning.

2016-11-22

Extra kontrollavgift enligt livsmedelslagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätt.

2016-11-14

Avvisad talan i mål om återkrav av stöd för nystartsjobb. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2016-11-08

Den omständigheten att revisionsberättelsen saknat ett ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet bör beviljas eller inte har inte medfört att kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan har ansetts olagligt.

2016-10-21

En kamera som är monterad på en drönare har ansetts utgöra en övervakningskamera som kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen (I) medan en kamera som är monterad på vindrutan i en bil eller på ett cykelstyre inte har ansetts utgöra en sådan kamera (II).

2016-10-12

Ett körkort kan inte återkallas enbart med hänvisning till att körkortshavaren har gjort sig skyldig till grovt sjöfylleri.

2016-10-06

Ersättning till offentligt biträde.

2016-09-27

Avvisat överklagande.

2016-07-08

Föreläggande enligt djurskyddslagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2016-07-04

Fråga huruvida länsstyrelses krav på betalning av statens regressfordran avseende lönegarantimedel får överklagas. Även fråga om till vilken del fordran omfattas av ett offentligt ackord.

2016-07-01

Enbart en ökning av antalet förtroendevalda i en kommunal nämnd utgör inte en förändring i den kommunala nämndorganisationen. Återkallelse av samtliga förtroendeuppdrag i nämnden har därför inte varit lagligen grundad. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

2016-07-01

Kommunfullmäktiges beslut att återkalla samtliga förtroendevaldas uppdrag vid förändringar i nämndorganisationen omfattar även kommunstyrelsen. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

2016-06-30

Fråga om ett visst beslut av en myndighet utgör ett normbeslut eller ett förvaltningsbeslut i ett enskilt fall.

2016-06-29

Återkrav av anställningsstöd. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2016-06-29

Särskilda skäl har ansetts föreligga för att befria en djurhållare som lider av demenssjukdom från ansvar för kostnader för omhändertagande av djur.

2016-06-20

Beslut om statsbidrag till organisation har i visst fall ansetts röra en civil rättighet och därför vara överklagbart.

2016-06-15

Fråga om utformningen av en förvaltningsdomstols avgörande sedan domstolen gjort en sakprövning i ett s. k. desert mål. Även fråga om huruvida ett visst arbetsföretag kan anses ingå i pågående markanvändning och därför inte innebär att ett markområde tas i anspråk i den mening som avses i 2 kap. 11 § första stycket kulturmiljölagen.

2016-06-14

Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt) i ett folkbokföringsärende.

2016-06-13

Arbetsmiljöverket har beslutat inte meddela något förbud eller föreläggande avseende att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder till personalen. Högsta förvaltningsdomstolen har instämt i de skäl Arbetsmiljöverket angett i beslutet, nämligen att arbetsmiljölagen inte innehåller krav på att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder som inte är skyddsutrustning. Inte heller har verket beslutat om några föreskrifter av sådan innebörd. Något förbud eller föreläggande har alltså inte beslutats.

2016-06-13

Arbetsmiljöverkets beslut att vitesförelägga en arbetsgivare att ansvara för tvätt av arbetskläder har ansetts sakna författningsstöd.

2016-06-03

Fråga om förutsättningar för att meddela en person som har gjort sig skyldig till försök till dråp tillstånd att inneha skjutvapen.

2016-05-27

Förutsättningar för granskningsdispens i kammarrätt.

2016-05-26

Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade har ansetts röra en civil rättighet och därför vara överklagbart.

2016-05-24

Återställande av försutten tid

2016-05-03

För ett offentligt biträde som är ett s.k. distansbiträde men som saknar rätt till ersättning för merkostnader,ska ersättning för tidsspillan och utlägg bestämmas utifrån samma schablon som tillämpas för en offentlig försvarare i motsvarande situation.

Samma dag avgjordes mål nr 2393-14 rörande delvis samma fråga.

2016-05-02

Förbud enligt djurskyddslagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2016-04-29

En kommuns rätt till statlig ersättning för kostnader för mottagande av ensamkommande barn upphör när barnet tagits om hand av en förälder eller den rättsliga vårdnaden överförts till denne.

2016-04-29

Påföljd enligt fastighetsmäklarlagen. Fråga om prövningstillstånd i Kammarrätten.

2016-04-28

En frånskild make ska kallas till bouppteckningsförrättning med anledning av den tidigare makens bortgång när bodelning med anledning av äktenskapsskillnaden inte har ägt rum.

2016-04-20

Chefsinstruktionen för en regiondirektör ansågs innefatta en sådan delegation av beslutanderätt att hans beslut om ny övergripande organisationsstruktur inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömdes vara fattat på regionstyrelsens vägnar och därmed överklagbart. Eftersom det var fråga om ett ärende som det ankom på fullmäktige att besluta i var beslutet olagligt.

2016-04-20

Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

2016-03-07

Fråga om synnerliga skäl enligt 5 kap. 10 § körkortslagen kan anses föreligga för att begränsa giltighetstiden av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare när körkortshavaren gjort sig skyldig till rattfylleri – med en alkoholkoncentration som endast med liten marginal överskridit gränsen till det straffbara området – och därefter till en avsevärd hastighetsöverträdelse.

2016-02-17

E-cigarettprodukter som innehåller viss mängd nikotin har inte ansetts utgöra läkemedel till sin funktion.

2016-02-15

Hinder mot att bevilja serveringstillstånd enligt alkohollagen har ansetts föreligga när hyresvärden motsätter sig alkoholservering i lokalen.

2016-01-25

Fråga om återkrav av EU-stöd.

2016-01-20

Fråga om tillämpning av bestämmelserna om påföljd som kan meddelas en fastighetsmäklare.

2016-01-20

Fråga om tillämpning av bestämmelserna om påföljd som kan meddelas en fastighetsmäklare.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Övriga mål

Vad är RSS?