JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga mål

Övriga mål

2017-11-15

Frågan om vad som krävs för att uppfylla kravet på att en kreditprövning enligt 12 § konsumentkreditlagen ska vara grundad på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden.

2017-11-08

Fråga om tillämpningen av 5 kap. 4 § begravningslagen (1990:1144).

2017-09-06

Påföljd för fastighetsmäklare. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätt.

2017-06-28

Det strider inte mot skollagens bestämmelser att en kommun inrättar och driver s.k. resursskolor för elever i behov av särskilt stöd.

2017-06-21

Kriminalvårdens ställningstagande om s.k. riktpunkt för när en intagen tidigast bedöms kunna beviljas permission utgör inte ett överklagbart beslut.

2017-06-19

Fråga om hur ett kommunalt beslut om grundbelopp till fristående förskolor som inte riktar sig till en viss enskild huvudman ska överklagas; genom förvaltningsrättsligt överklagande eller genom laglighetsprövning.

2017-06-19

Ett kommunalt beslut om grundbelopp till fristående skolor som inte riktar sig till en viss enskild huvudman har inte ansetts kunna bli föremål för förvaltningsrättsligt överklagande.

2017-06-05

Det förhållandet att giltighetstiden för ett uppehållstillstånd understiger ett år utgör inte hinder mot folkbokföring.

2017-06-01

En kommuns beslut om arvoden har ansetts strida mot bestämmelsen i 4 kap. 12 § kommunallagen om att förtroendevalda har rätt till ersättning för arbetsinkomst och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget.

2017-05-08

Bestämmelserna om disciplinpåföljd för intygsgivare i bostadsrättsförordningen har ansetts sakna stöd i lag.

2017-04-11

Fondbestämmelser har inte ansetts oskäliga för andelsägarna när en värdepappersfonds medel vid förvärvstidpunkten placeras så att dess innehav motsvarar i lag angivna maximigränser för värdepapper från en och samma emittent.

2017-04-07

Länsstyrelses föreskrifter har i viss del ansetts gå utöver vad som kan anses utgöra en verkställighetsföreskrift.

2017-03-17

Registrering av stiftelse enligt stiftelselagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätt.

2017-03-13

Fråga om förutsättningarna för att meddela mellandom i den allmänna förvaltningsprocessen.

2017-03-10

Ett djurförbud som meddelats en lantbrukare som gjort sig skyldig till brottet djurplågeri har ansetts oproportionerligt.

2017-03-02

Återställande av försutten tid

2017-02-17

Fråga om om rättspsykiatrisk vård är sådan vård som kan anses ha ordinerats av läkare enligt 34 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

2017-02-16

Fråga om Arbetsförmedlingens beslut att inte godkänna rekvisition av stöd för nystartsjobb är överklagbart.

2017-02-06

De krav på tydlighet som ställs på ett föreläggande är väsentligen desamma oavsett om föreläggandet har förenats med vite eller inte.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Övriga mål

Vad är RSS?