JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättsprövningar

Rättsprövningar

2017-06-29

Regeringen har beslutat föreslå Europeiska kommissionen att vissa områden väljs ut som Natura 2000-områden. Det förhållandet att regeringens beslut kan påverka pågående processer i Mark- och miljööverdomstolen medför inte att rätten till en rättvis rättegång har åsidosatts (I). I ett interimistiskt beslut hade Högsta förvaltningsdomstolen bedömt utgången vara oviss och förordnat att regeringens beslut tills vidare inte skulle gälla (II). Rättsprövning.

2017-06-26

I mål om rättsprövning av ett beslut om utvidgat strandskydd har det ansetts att föreskrifterna om kungörelsedelgivning av en obestämd krets personer har iakttagits trots att flera sakägare i denna krets varit kända för myndigheten (I). Kravet att ett meddelande om delgivningen ska skickas till någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för alla som avses med delgivningen, är inte uppfyllt om meddelandet skickas endast till en myndighet eller kommun (II).

2017-06-20

Ansökan om rättsprövning avseende förlängd nätkoncession för 400 kV-ledningen mellan Kimstad i Östergötland och Sege/Arrie i Skåne.

2017-06-20

Ansökan om rättsprövning avseende ändrad nätkoncession enligt ellagen för två 400 kV luftledningar på delsträckan Söderåsen-Kristinelund i Helsingborgs kommun.

2017-06-19

Ansökan om rättsprövning i ärende om arv som tillfallit Allmänna arvsfonden.

2017-05-19

Ansökan om rättsprövning, förhandsbesked enligt plan- och bygglagen, Simrishamns kommun.

2017-05-18

Ansökan om rättsprövning rörande beslut om förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen avseende fastigheter i Lilla Edets, Kungälvs, Ale och Lerums kommuner.

2017-05-18

Ansökan om rättsprövning avseende förundersökningstillstånd enligt expropriationslagen avseende fastigheter i Oskarshamns, Mönsterås, Högsby, Nybro och Emmaboda kommuner.

2017-05-16

Fråga om beslut att inte lämna ut allmänna handlingar kan anses innefatta en prövning av den enskildes civila rättigheter i den mening som avses i rättsprövningslagen.

2017-04-25

I mål om rättsprövning av ett beslut om utvidgat strandskydd har det ansetts att föreskrifterna om kungörelsedelgivning av en obestämd krets personer har iakttagits trots att flera sakägare i denna krets varit kända för myndigheten.

2017-04-24

Ansökan om rättsprövning angående utvidgat strandskydd för Varbergs kommun.

2017-03-15

Regeringens beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att bedriva vadhållning har inte ansetts stå i strid med EU-rätten.

2017-02-20

Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd.

2017-02-17

Ansökan om rättsprövning av Havs- och vattenmyndighetens beslut om utpekande av områden av riksintresse.

2017-02-14

Regeringens beslut att avslå en ansökan om att Allmänna arvsfonden ska avstå från arv som tillfallit fonden innefattar inte en prövning av den enskildes civila rättigheter enligt artikel 6.1 EKMR och kan därmed inte bli föremål för rättsprövning.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Rättsprövningar

Vad är RSS?