JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål

Socialförsäkringsmål

2017-06-28

Fråga om rätt till fortsatt utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg föreligger under efterskyddstiden för en person som är bosatt i ett annat EU-land.

2017-06-28

Enbart det förhållandet att en person omfattas av reglerna om efterskydd i socialförsäkringsbalken innebär inte att svensk lagstiftning ska tillämpas enligt förordning nr 883/2004.

2017-06-22

Fråga om vad som avses med permanentbostad vid beräkningen av en persons förmögenhet när dennes rätt till bostadstillägg prövas.

2017-06-22

Samtliga arbetsinkomster under ramtiden har medräknats i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen.

2017-06-22

Stöd och service till vissa funktionshindrade. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

2017-06-21

Vid tillämpningen av bestämmelsen om arbetslöshetsersättning till s.k. deltidsföretagare beaktas inte tidsperioder med två eller flera deltidsanställningar som tillsammans motsvarar anställning på heltid eller mer än heltid.

2017-06-13

En funktionshindrad persons behov av transport har inte ansetts utgöra ett sådant annat personligt behov som ger rätt till personlig assistans.

2017-06-08

Ett nytt försäkringsfall har ansetts föreligga när den försäkrade, som tidigare fått sjukersättning, åter beviljas sådan ersättning efter att under mellanperioden inte ha uppfyllt förutsättningarna för rätt till sjukersättning.

2017-06-01

En person som är registrerad på en universitetsutbildning har ansetts delta i utbildning i den mening som avses i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

2017-03-14

Fråga om bidrag till arbetshjälpmedel (I och II).

2017-02-24

Innehållet i ett avtal om anställning har ansetts medföra en sådan begränsning av den enskildes arbetsutbud att rätten till arbetslöshetsersättning upphört redan innan anställningen tillträtts.

2017-02-20

Landsting har inte talerätt i mål enligt lagen om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2017-01-18

Överlämnande av överklagande till domstol efter rättidsprövning. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Socialförsäkringsmål

Vad är RSS?