JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tvångsvårdsmål

Tvångsvårdsmål

2017-10-30

En person som bereds sluten psykiatrisk tvångsvård har under lång tid haft permission från sjukvårdsinrättningen och får behandling i hemmet i form av depåinjektioner av medicin. Den omständigheten att patienten kan förväntas sluta att ta emot behandlingen om tvångsvården upphör, vilket i sin tur kan antas leda till att hennes psykiska tillstånd allvarligt försämras, medför i sig inte att det finns laglig grund för att besluta om fortsatt sluten psykiatrisk tvångsvård.

2017-06-20

Mot bakgrund av lagstiftningens syfte måste även ett yngre barns uppgifter kunna tillmätas sådan tyngd att de ensamma kan ligga till grund för ett beslut om vård med stöd av LVU.

2017-06-20

Fråga om det finns tillräckliga skäl för att hemlighålla ett barns vistelseort för en förälder.

2017-06-19

Fråga om umgänge mellan en förälder och barn som har omhändertagits för en s.k. uppväxtplacering.

2017-06-08

Ett nioårigt barns uppgifter om missförhållanden i hemmet har lagts till grund för ett beslut om vård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Utredningen i ett mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga har i allt väsentligt grundats på uppgifter som barnet självt lämnat i olika sammanhang. Även om vissa detaljer i barnets berättelse kunde ifrågasättas ansågs det med tillräcklig grad av säkerhet fastställt att missförhållanden i hemmet förekommit.

RSS - prenumerera på avgöranden

RSS-ikon Tvångsvårdsmål

Vad är RSS?