JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen

Ännu ej avgjorda mål i vilka Högsta förvaltningsdomstolen har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen.

 

------------------------------------------------------------------

Mål nr 4849-4850-18

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ett förhandsavgörande ska hämtas in från EU-domstolen avseende frågan om det är förenligt med etableringsfriheten att vägra ett svenskt bolag avdrag för ränta som har betalats till ett bolag som ingår i samma intressegemenskap och som hör hemma i en annan medlemsstat.


Målen gäller ett svenskt bolag som inte har fått avdrag för räntor som har betalats till ett franskt bolag som ingår i samma koncern. Det franska bolaget har kunnat kvitta de mottagna räntorna mot underskott som har uppkommit i koncernens verksamhet i Frankrike. Avdrag har vägrats med stöd av 24 kap. 10 d § tredje stycket inkomstskattelagen. Av den bestämmelsen framgår att ränteutgifter som avser en skuld till ett företag som ingår i samma intressegemenskap inte får dras av om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån.

I förarbetena till bestämmelsen anges att den inte är avsedd att träffa räntebetalningar mellan företag som kan kvitta vinster och förluster mellan sig genom s.k. koncernbidrag. Reglerna om koncernbidrag är tillämpliga endast mellan företag som är skattskyldiga i Sverige. Av bl.a. det skälet har det i målen ifrågasatts om det är förenligt med etableringsfriheten att vägra bolaget avdrag för räntorna. Högsta förvaltningsdomstolen har nu vänt sig till EU-domstolen för att genom ett förhandsavgörande få den frågan klarlagd.

Högsta förvaltningsdomstolen önskar, mot nu angiven bakgrund, svar på följande fråga.

Är det förenligt med artikel 49 FEUF att vägra ett svenskt bolag avdrag för ränta som betalas till ett bolag som ingår i samma intressegemenskap och som hör hemma i en annan medlemsstat på den grunden att det huvudsak-liga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit anses vara att intresse-gemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån, när en sådan skatteförmån inte skulle ha ansetts föreligga om båda bolagen hade varit svenska eftersom de då hade omfattats av bestämmelserna om koncernbidrag?

 

Mål nr 4849--4850-18 Protokoll

Mål nr 4849--4850-18 Bilaga

-------------------------------------------------------------------

Mål nr 4302-17

Begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 i EUF-fördraget angående tolkningen av artiklarna 19, 188 och 189 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet)

Ett bolag har varit frivilligt skattskyldig för uthyrning av en fastighet. Den förre ägaren till fastigheten var också frivilligt skattskyldig och gjorde under sin innehavstid avdrag för moms på kostnader för ombyggnadsåtgärder. När bolaget i sin tur sålde fastigheten till privatpersoner beslutade Skatteverket att bolaget skulle justera den tidigare ägarens avdrag för ingående skatt. Sedan bolaget överklagat till förvaltningsrätten och vidare till kammarrätten, fann kammarrätten att det av EU-domstolens dom i Pactor Vastgoed (C-622/11) följer att justeringsskyldighet inte kan åläggas någon annan än den person som har gjort avdrag och att de svenska reglerna om övertagande av jämkningsskyldighet därmed strider mot EU-rätten.

Högsta förvaltningsdomstolen önskar nu svar på följande frågor:

Fråga 1
Om en säljare av en fastighet, på grund av regler som medlemsstaten har infört med stöd av artikel 188.2 i mervärdesskattedirektivet, inte har justerat ett avdrag för ingående skatt eftersom köparen ska använda fastigheten uteslutande för transaktioner som medför rätt till avdrag, föreligger då hinder mot att köparen, i ett fall då justeringstiden alltjämt löper, åläggs att justera avdraget vid den senare tidpunkt då köparen i sin tur överlåter fastigheten till någon som inte ska använda fastigheten för sådana transaktioner?

Fråga 2
Förändras svaret på fråga 1 om den första överlåtelse som nämns i den frågan utgör en sådan överföring av tillgångar som avses i artikel 19 i mervärdesskattedirektivet?

 

Mål nr 4302-17

 

 

----------------------------------------------------------------

 

Mål nr 1990-17

Begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 i EUF-fördraget angående tolkningen av artikel 53 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet)

Högsta förvaltningsdomstolen önskar genom förhandsavgörande få klarhet i hur bestämmelsen i mervärdesskattedirektivet om platsen för tillhandahållande av tillträde till evenemang som tillhandahålls en beskattningsbar person ska tolkas. Tolkningsfrågan har uppkommit i ett mål som rör tillhandahållande av kurser som äger rum i ett annat EU-land än Sverige.

Högsta förvaltningsdomstolen önskar svar på följande fråga:

Ska begreppet tillträde till evenemang i artikel 53 i mervärdesskattedirektivet tolkas så att det omfattar en tjänst i form av en femdagarskurs i redovisning som enbart tillhandahålls beskattningsbara personer och som förutsätter att registrering och betalning sker i förväg?


 -------------------------------------------------------------------
   

 

Mål nr 5544-16

Begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF angående tolkningen av artikel 49 FEUF

EU-domstolen har, med början i målet Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763), i flera avgöranden behandlat frågan om det är förenligt med etableringsfriheten att ett moderbolag i en medlemsstat inte får göra avdrag för förluster som har uppkommit i ett dotterbolag i en annan medlemsstat, när avdrag hade medgetts om dotterbolaget hade hört hemma i samma stat som moderbolaget. Av domstolens praxis framgår sammanfattningsvis att ett sådant avdragsförbud utgör en inskränkning av etableringsfriheten, att inskränkningen kan motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset men att den inte är proportionerlig om det rör sig om s.k. slutliga förluster i dotterbolaget.

I svensk rätt används s.k. koncernbidrag för att genom vinstöverföring åstadkomma resultatutjämning inom en bolagskoncern. Koncernbidraget ska dras av hos det bolag som lämnar bidraget och tas upp till beskattning hos det bolag som tar emot det. Genom att lämna ett koncernbidrag till ett dotterbolag som har gått med förlust kan ett moderbolag på så sätt tillgodogöra sig dotterbolagets förluster. Reglerna om koncernbidrag är dock inte tillämpliga om dotterbolaget inte är skattskyldigt i Sverige. För att tillgodose EU-rättens krav på att avdrag i vissa fall ska medges även för förluster i dotterbolag i andra medlemsstater har Sverige därför infört regler om s.k. koncernavdrag.

I målet har ifrågasatts om reglerna om koncernavdrag har utformats så att de medger avdrag i alla situationer där EU-rätten kräver det. Denna begäran om förhandsavgörande gäller för det första frågan om avdragsrätten kan begränsas till att endast omfatta förluster som har uppkommit i direkt ägda dotterbolag. För det andra önskar Högsta förvaltningsdomstolen få klarlagt vilken betydelse som skattereglerna i dotterbolagsstaten har vid bedömningen av om förlusterna i dotterbolaget är slutliga.

Högsta förvaltningsdomstolen önskar svar på följande frågor:

Fråga1
Förutsätter den rätt – som följer av bl.a. rättsfallet Marks & Spencer – för ett moderbolag i en medlemsstat att med stöd av artikel 49 FEUF få dra av slutliga förluster i ett dotterbolag i en annan medlemsstat att dotterbolaget ägs direkt av moderbolaget?

Fråga 2
Ska en förlust anses vara slutlig även till den del den, som en följd av reglerna i dotterbolagsstaten, inte har kunnat kvittas mot vinster som har uppkommit där under ett visst år utan i stället har fått föras vidare för att eventuellt kunna dras av ett kommande år?

Fråga 3
Ska det vid bedömningen av om en förlust är slutlig beaktas att det enligt reglerna i dotterbolagsstaten finns begränsningar i möjligheten för andra subjekt än förlustsubjektet självt att dra av förlusten?

Fråga 4
Om en sådan begränsning som avses i fråga 3 ska beaktas, ska hänsyn då tas till i vilken utsträckning begränsningen rent faktiskt har lett till att någon del av förlusterna inte har kunnat kvittas mot vinster som har uppkommit hos ett annat subjekt?

 

------------------------------------------------------------------- 

Mål nr 4165-16

Begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF angående tolkningen av artikel 49 FEUF

EU-domstolen har i målet A (C-123/11, EU:C:2013:84) behandlat frågan om det är förenligt med etableringsfriheten att ett moderbolag i en medlemsstat efter en fusion med ett dotterbolag i en annan medlemsstat inte får göra avdrag för förluster som har uppkommit i dotterbolaget före fusionen, när avdrag hade medgetts om dotterbolaget hade hört hemma i samma stat som moderbolaget. Av domen framgår att ett sådant avdragsförbud utgör en inskränkning av etableringsfriheten, att inskränkningen kan motiveras av tvingande hänsyn till allmänintresset men att den inte är proportionerlig om det rör sig om s.k. slutliga förluster i dotterbolaget.

Denna begäran om förhandsavgörande gäller frågan om vilken betydelse som skattereglerna i dotterbolagsstaten har vid bedömningen av om förlusterna i dotterbolaget är slutliga.

Högsta förvaltningsdomstolen önskar svar på följande frågor:

Fråga 1
Ska det vid bedömningen av om en förlust i ett dotterbolag i en annan medlemsstat är slutlig i den mening som avses i bl.a. rättsfallet A – och moderbolaget därmed får dra av förlusten med stöd av artikel 49 FEUF – beaktas att det enligt reglerna i dotterbolagsstaten finns begränsningar i möjligheten för andra subjekt än förlustsubjektet självt att dra av förlusten?

Fråga 2
Om en sådan begränsning som avses i fråga 1 ska beaktas, ska hänsyn då tas till om det i det aktuella fallet rent faktiskt finns något annat subjekt i dotterbolagsstaten som hade kunnat dra av förlusterna om detta hade varit tillåtet där?

 

------------------------------------------------------------------- 

Mål nr 3999--4000-15

Begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF angående tolkningen av artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet)

Högsta förvaltningsdomstolen önskar genom förhandsavgörande få klarhet i hur bestämmelserna om transporttjänster i direktiv 2004/17/EG ska tolkas. Tolkningsfrågorna har uppkommit i två mål i vilka den svenska tillsynsmyndigheten Konkurrensverket har ansökt om att järnvägsföretaget SJ AB (SJ) ska åläggas att betala sanktionsavgift för att ha brutit mot upphandlingslagstiftningen.

SJ är ett av svenska staten helägt aktiebolag som bedriver persontrafik på järnväg. Grunden för Konkurrensverkets ansökningar är att SJ under år 2012 har ingått två städserviceavtal utan föregående annonsering. SJ har gjort gällande att dess verksamhet inte utgör sådan transportverksamhet som avses i direktiv 2004/17/EG och att det således inte har förelegat någon annonseringsskyldighet för SJ.

 

Högsta förvaltningsdomstolen önskar svar på följande frågor:

Fråga 1
Ska artikel 5.1 andra stycket i direktiv 2004/17/EG tolkas på så sätt att ett nät för transporttjänster föreligger när transporttjänster på ett statligt förvaltat järnvägsnät för nationell och internationell järnvägstrafik tillhandahålls enligt bestämmelser i nationell lagstiftning som genomför direktiv 2012/34/EU, vilka innebär att tilldelningen av järnvägsinfrastrukturkapacitet baseras på ansökningar från järnvägsföretag och att samtliga ansökningar ska tillmötesgås i största möjliga utsträckning?

Fråga 2
Ska artikel 5.1 första stycket i direktiv 2004/17/EG tolkas på så sätt att en verksamhet som bedrivs av ett sådant järnvägsföretag som avses i direktiv 2012/34/EU och som innebär att allmänheten erbjuds transporttjänster på ett järnvägsnät utgör sådant tillhandahållande eller sådan drift av nät som avses i bestämmelsen?

  
Senast ändrad: 2019-06-17