JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

EU-rätt: Mål nr 4063-15

Fondbestämmelser har inte ansetts oskäliga för andelsägarna när en värdepappersfonds medel vid förvärvstidpunkten placeras så att dess innehav motsvarar i lag angivna maximigränser för värdepapper från en och samma emittent.

Tillhörande dokument