JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Referat

HFD 2019 ref. 29
Handlingar som ingick i en av Kriminalvården granskad och kvarhållen försändelse till en intagen var allmänna eftersom undantaget för befordran av brev inte ansetts tillämpligt.
(Mål nr 6656-18)

HFD 2019 ref. 28
Särskilda skäl för att återkalla en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin föreligger när Arbetsförmedlingen har gjort vad som inom ramen för programmet ankommer på myndigheten, men utan att det har resulterat i att deltagaren har fått ett arbete.
(Mål nr 3454-18)

HFD 2019 ref. 27
Byggnader med bostäder som används för internatboende vid en folkhögskola har ansetts utgöra skolbyggnad enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen.
(Mål nr 1351--1352-18)

HFD 2019 ref. 26
Förutsättningar för att återkalla ett serveringstillstånd har i ett visst fall inte ansetts föreligga när tillståndshavaren efter det att omprövningsärendet inletts har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de missförhållanden som föranlett omprövningen.
(Mål nr 6343-18)

HFD 2019 ref. 25
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är inte förhindrad att pröva en anmälan om återkallelse av legitimation på grund av att en fastställd prövotidsplan inte följs, när beslutet om prövotid gäller omedelbart men inte har vunnit laga kraft.
(Mål nr 6726-18)

HFD 2019 ref. 24
En handling som översänts till domstol för prövning av om sekretess föreligger är inkommen och därmed allmän hos domstolen (I). En sådan handling anses däremot inte tillförd målet och en klagande har därför inte rätt att ta del av den med stöd av bestämmelsen om partsinsyn (II).
(Mål nr 1127-19)

HFD 2019 ref. 23
Fråga om vilken betydelse det fria vårdvalet har för rätten till ersättning för kostnader för vård i ett annat land inom EES-området.
(Mål nr 5928-18)

HFD 2019 ref. 22
En femdagarskurs i redovisning som äger rum i ett annat EU-land än Sverige och tillhandahålls beskattningsbara personer omfattas av begreppet tillträde till evenemang i 5 kap. 11 a § mervärdesskattelagen och är därför omsatt utomlands. Förhandsbesked om mervärdesskatt.
(Mål nr 1990-17)

HFD 2019 ref. 21
Försäkringskassans ställningstagande att inte längre betala ut assistansersättning direkt till en viss assistansanordnare utgör inte ett överklagbart beslut.
(Mål nr 6050-17)

HFD 2019 ref. 20
Utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden får dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll.
(Mål nr 2482--2485-18)

HFD 2019 ref. 19
Skada till följd av olyckshändelse som inträffat i samband med intag av mat på arbetsplatsen under ett måltidsuppehåll har ansetts vara en arbetsskada.
(Mål nr 2693-18)

HFD 2019 ref. 18
Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal ska få bestå trots att förutsättningarna för att förklara avtalet ogiltigt är uppfyllda.
(Mål nr 2768-18)

HFD 2019 ref. 17
Felaktiga utbetalningar av bostadstillägg har ansetts orsakade av att den enskilde lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan även när beslutsmyndigheten haft tillgång till korrekt information hos en annan myndighet men dessa uppgifter faktiskt inte har tillförts ärendet. Även fråga om ett i en journal antecknat ställningstagande utgör ett överklagbart beslut.
(Mål nr 3136-18)

HFD 2019 ref. 16
Fråga om hur det ska bestämmas vad som är skälig ersättning för kostnader i ärende eller mål om skatt.
(Mål nr 5868-17)

HFD 2019 ref. 15
Fråga om, och i så fall under vilka förutsättningar, ett övertagande företag vid en kvalificerad fusion får fortsätta att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning av inventarier när förutsättningarna för denna avskrivningsmetod inte var uppfyllda hos det överlåtande företaget. Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 2687-18)

HFD 2019 ref. 14
Fråga i mål om sjukpenning hur det ska avgöras om skada eller funktionsnedsättning till följd av en olycka är av sådant slag att det kan anses oskäligt att pröva den försäkrades arbetsförmåga mot förvärvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.
(Mål nr 7175-17)

HFD 2019 ref. 13
Beskattningstidpunkten för inkomster som härrör från en utländsk pensionsordning ska bestämmas utan beaktande av när skattskyldigheten inträder i det land där inkomsterna är intjänade. Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 3748-18)

HFD 2019 ref. 12
Fråga om obegränsad skattskyldighet på grund av väsentlig anknytning till Sverige när en person har varit bosatt utomlands sedan 14 år tillbaka. Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 3479-18)

HFD 2019 ref. 11
När avgift för bostad i särskilt boende fastställs ska den enskilde först tillgodoräknas ett förbehållsbelopp som är avsett att täcka normala levnadskostnader. Fråga om hur den del av beloppet som avser andra kostnader än boendekostnaden ska bestämmas när den enskilde inte har en viss kostnad därför att den ingår i avgiften.
(Mål nr 1626-18)

HFD 2019 ref. 10
Fråga om ett beslut att inte bevilja ersättning för resekostnader i samband med sjukhusvård avser en civil rättighet enligt artikel 6.1 EKMR och därför ska kunna bli föremål för domstolsprövning.
(Mål nr 17-18)

HFD 2019 ref. 9
Fråga om bevisbörda och beviskrav vid ändring av identitetsuppgifter i folkbokföringen.
(Mål nr 5905-17)

HFD 2019 ref. 8
En legitimerad lärare kan meddelas varning på grund av ett agerande som har skett utanför lärarrollen. För att varning ska meddelas på grund av en enstaka händelse krävs att det är fråga om ett klandervärt agerande av allvarligt slag.
(Mål nr 2238-18)

HFD 2019 ref. 7
Kontinuiteten i beskattningen enligt reglerna om kvalificerade fusioner ska ges företräde framför beskattningsordningen för privatbostadsföretag. Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 3893-18)

HFD 2019 ref. 6
Fråga om det förekommit osanna fakturor i näringsverksamhet (jfr HFD 2012 ref. 69). Även fråga om s.k. reformatio in melius.
(Mål nr 6760--6763-17)

HFD 2019 ref. 5
Fråga om föräldrapenning ska klassificeras som en moderskaps- och likvärdig faderskapsförmån eller som en familjeförmån enligt förordning 883/2004.
(Mål nr 6869-17)

HFD 2019 ref. 4
Det krävs inte att ett dödsbo skiftas under dödsåret för att medel på ett skogskonto genom arv ska kunna föras över till en närstående till arvlåtaren utan att detta utlöser beskattning. Förhandsbesked om inkomstskatt.
(Mål nr 3592-18)

HFD 2019 ref. 3
När beräkningsunderlaget för tillfällig föräldrapenning bestäms ska det bortses från arvode för uppdrag som familjehemsförälder.
(Mål nr 228-18)

HFD 2019 ref. 2
Ett av en underinstans meddelat positivt förhandsbesked om merkostnader för ett offentligt biträde som är ett distansbiträde gäller även under ett måls eller ärendes fortsatta handläggning i en överinstans.
(Mål nr 6335-17)

HFD 2019 ref. 1
En myndighet kan avslå en begäran om utlämnande av allmänna handlingar – såväl genom tillhandahållande på stället som i form av kopia eller avskrift – med hänvisning till att handlingarna är i ett sådant skick att ett utlämnande skulle leda till att de förstörs.
(Mål nr 3514-18)
Senast ändrad: 2019-07-17

Här publiceras referat från Högsta förvaltningsdomstolen från 2013 och framåt.

Referaten finns tillgängliga i
pdf-format. För att läsa dem måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator. Information om Acrobat Reader finner du här.

Alla länkar går till pdf-dokument som öppnas i nya fönster.

Referat från Högsta förvaltningsdomstolen från 1993 och framåt finns även i Lagrummet. Domarna från Högsta förvaltningsdomstolen i Lagrummet är desamma som i Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)

Till söksidan för vägledande avgöranden i Lagrummet