JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Referat

HFD 2018 ref. 16
Skatteförfarandelagens regler om rätt till ersättning för kostnader har inte ansetts tillämpliga i ett mål om återkallelse av ett godkännande som skattebefriad förbrukare enligt energiskattelagen. (Mål nr 1624-17)

HFD 2018 ref. 15
En person som har dubbel bosättning och som bedriver långvariga studier utomlands har med hänsyn till samtliga omständigheter ansetts ha sin egentliga hemvist utom landet. (Mål nr 5750-16)

HFD 2018 ref. 14
Det förhållandet att en upphandlande myndighet själv har inhämtat registeruppgifter om leverantörer genom att använda befintliga och allmänna register men begärt att utländska leverantörer i stället ska ge in intyg från behöriga myndigheter i det egna landet har inte ansetts strida mot de allmänna principerna för offentlig upphandling. (Mål nr 4092-17)

HFD 2018 ref. 13
Fråga om en persons behov av hjälp avseende personlig hygien är av sådan karaktär och omfattning att det kan grunda rätt till personlig assistans. (Mål nr 1057-17)

HFD 2018 ref. 12
Fråga om rätt till arbetslöshetsersättning enligt inkomst-bortfallsförsäkringen när medlemsvillkoret uppfylls först under en pågående period av arbetslöshet. (Mål nr 1610-17)

HFD 2018 ref. 11
Fråga om inkomstskatt respektive kupongskatt för utdelning från ett svenskt bolag efter det att ägaren till bolaget överfört aktierna till en trust. Förhandsbesked om inkomstskatt och kupongskatt. (Mål nr 2771-17)

HFD 2018 ref. 10
Fråga om vilka omständigheter som ska vägas in vid bedömningen av om ett visst område utgör kyrkotomt enligt kulturmiljölagen (I och II). Även fråga om en förening som tillvaratar miljöskyddsintressen har rätt att överklaga ett beslut enligt kulturmiljölagen som inverkar på miljön (II). (Mål nr 5656-16 och 593-17)

HFD 2018 ref. 9
En beslutsmyndighets åtgärd att överlämna ett överklagande till överinstans och samtidigt ange att överklagandet har kommit in för sent innefattar inte ett ställningstagande att överklagandet har kommit in i rätt tid. (Mål nr 2091-17)

HFD 2018 ref. 8
Det förhållandet att en handling inte omfattas av handlingsoffentlighet hindrar i sig inte att uppgifter i handlingen används för att eftersöka allmänna handlingar i verksamhet som omfattas av handlingsoffentlighet. (Mål nr 781-17)

HFD 2018 ref. 7
Fråga om förutsättningar för skyddsjakt efter järv. (Mål nr 1080-17)

HFD 2018 ref. 6
Fråga om utredningen i ett mål om beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ger tillräckligt stöd för slutsatsen att ett litet barn har utsatts för fysisk misshandel eller brister i omsorgen. (Mål nr 991-17)

HFD 2018 ref. 5
Fråga om livränteunderlag ska motsvara den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst vid den tidpunkt då denne uppfyller förutsättningarna för att få livränta eller vid den senare tidpunkt då livräntan, på grund av bestämmelser om preskription, kan börja betalas ut. (Mål nr 6715-16)

HFD 2018 ref. 4
Fråga om hur det ska bedömas om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat den juridiska personens skatter eller avgifter och därför ska åläggas betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar. (Mål nr 3544-16)

HFD 2018 ref. 3
En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig rättstillämpning. Förhandsbesked avseende inkomstskatt. (Mål nr 693-17)

HFD 2018 ref. 2
Ett friskvårdsbidrag på 4 000 kr som används för att spela golf på pay and play-banor och för att träna golfslag på en driving range har ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån. Förhandsbesked om inkomstskatt. (Mål nr 4301-17)

HFD 2018 ref. 1
Bestämmelsen om begränsning av sjukpenningens belopp för arbetslösa i 28 kap. 11 § socialförsäkringsbalken ska tillämpas när en person saknar anställning under de dagar som sjukpenningen avser, även om det framgår att han eller hon skulle ha fått en anställning om sjukfallet inte hade inträffat. (Mål nr 670-17)
Senast ändrad: 2018-06-13

Här publiceras referat från Högsta förvaltningsdomstolen från 2013 och framåt.

Referaten finns tillgängliga i
pdf-format. För att läsa dem måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator. Information om Acrobat Reader finner du här.

Alla länkar går till pdf-dokument som öppnas i nya fönster.

Referat från Högsta förvaltningsdomstolen från 1993 och framåt finns även i Lagrummet. Domarna från Högsta förvaltningsdomstolen i Lagrummet är desamma som i Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)

Till söksidan för vägledande avgöranden i Lagrummet