JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2013

HFD 2013 ref. 87
Köpare av hushållsarbete, som betalat resterande del av vad arbetet kostat efter det att Skatteverket avslagit utförarens begäran om utbetalning, har ansetts kunna få skattereduktion när domstol ändrat Skatteverkets beslut. (Mål nr 5054-13)

HFD 2013 ref. 86
E-postmeddelanden utan ärendeanknytning som skickats mellan tjänstemän inom en myndighet har inte ansetts vara allmänna handlingar. (Mål nr 5339-13)

HFD 2013 ref. 85
Fråga om tillämpligheten av bestämmelser om tidsfrister för beskattning i samband med en domstols bedömning att beskattning kan ske redan enligt inkomstskattelagen trots att Skatteverket endast yrkat en prövning enligt skatteflyktslagen. Resning. (Mål nr 7278-12)

HFD 2013 ref. 84
Den s.k. utomståenderegeln har inte ansetts tillämplig trots att en betydande del av andelarna i ett fåmansföretag avyttrats och maximala 100 inkomstbasbelopp av kapitalvinsten vid avyttringen har beskattats i inkomstslaget tjänst. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 4534-13)

HFD 2013 ref. 83
Personkretsen i 1 § första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. (Mål nr 3353-13)

HFD 2013 ref. 82
Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. (Mål nr 3073-13)

HFD 2013 ref. 81
Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder. (Mål nr 3102-12)

HFD 2013 ref. 80
En kommuns föreskriftsrätt efter bemyndigande enligt 8 kap. regeringsformen kan inte utnyttjas av kommunalförbund. (Mål nr 3835-12)

HFD 2013 ref. 79
Uthyrning av lokaler avsedda att användas som boenderum i gruppbostad (I) och i vårdboende (II) har ansetts avse stadigvarande bostad. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. (Mål nr 1989-13 [I] och 2105-13 [II])

HFD 2013 ref. 78
Särskilda skäl har inte ansetts föreligga för att efterge kravet på kreditnota för rättelse av felaktigt debiterad och inbetald mervärdesskatt. (Mål nr 6409-12)

HFD 2013 ref. 77
En kommuns beslut att vägra kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt en annan skola än den av kommunen anvisade har ansetts lagligen grundat eftersom skolskjuts till den valda skolan hade medfört en merkostnad för kommunen. (Mål nr 501-13)

HFD 2013 ref. 76
Fråga om förutsättningarna för rätt till tillfällig föräldrapenning på obegränsad tid för vård av ett barn som efter avslutad behandling av en allvarlig sjukdom behövt intensiv träning m.m. på grund av kvarvarande sjukdomstillstånd. (Mål nr 6858-12)

HFD 2013 ref. 75
Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I–III). (Mål nr 4950-12 [I], 802-12 [II] och 6935-11 [III])

HFD 2013 ref. 74
Fråga om ledningsprövning för fondbolag (Mål nr 2531-12)  

HFD 2013 ref. 73
Ett syskonbarn har i visst fall ansetts ha insynrätt enligt 16 kap. 7 § föräldrabalken. (Mål nr 4336-13)

HFD 2013 ref. 72
Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning. (Mål nr 4496-12)

HFD 2013 ref. 71
När en skattskyldig har åtalats för skattebrott får beslut inte fattas om skattetillägg som grundas på samma oriktiga uppgifter som åtalet (ne bis in idem). (Mål nr 658–660-13)

HFD 2013 ref. 70
Funktionshindrad 18-årig, bosatt hos sina föräldrar och beviljad assistansersättning, har ansetts berättigad till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. (Mål nr 6920-12)

HFD 2013 ref. 69
Fråga om hur jämställdhetsbonus ska beräknas för ogifta föräldrar när gemensam vårdnad registerats först efter det att en förälder börjat ta ut föräldrapenning. (Mål nr 1868-13)

HFD 2013 ref. 68
Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga. (Mål nr 331-13)

HFD 2013 ref. 67
Fråga om mervärdesskatt vid utförande av estetiska operationer och behandlingar. (Mål nr 4461-10)

HFD 2013 ref. 66
Fråga om avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i planärende. Rättsprövning (Mål nr 3189-12)

HFD 2013 ref. 65
Reparation och service av sportutrustning har inte ansetts utgöra sådana tjänster för vilka reducerad skattesats ska tillämpas. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. (Mål nr 3946-13)

HFD 2013 ref. 64
Fråga om särskilda skäl för eftergift vid s.k. strikt återbetalningsskyldighet då den felaktiga utbetalningen har orsakats av myndighet och mottagaren varit i god tro. (Mål nr 4090-12)

HFD 2013 ref. 63
Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a § lagen om arbetslöshetsersättning. (Mål nr 594-13)

HFD 2013 ref. 62
Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl. (Mål nr 2164-12)

HFD 2013 ref. 61
Fråga om beviskrav i mål om uteslutning av leverantör från en offentlig upphandling på grund av att leverantören har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. (Mål nr 4266-12)

HFD 2013 ref. 60
Fråga om rätt till sjukersättning. (Mål nr 7151-12)

HFD 2013 ref. 59
Ett ensamkommande flyktingbarn har ansetts ha rätt till efterlevandestöd eftersom det kunde antas att föräldrarna avlidit då de försvunnit under flykt från ett konflikthärjat område. (Mål nr 7681-11)

HFD 2013 ref. 58
Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräknas enligt schablon. (Mål nr 924-12)

HFD 2013 ref. 57
Elektrisk kraft som förbrukats i en testanläggning som används av olika biltillverkande företag har inte ansetts förbrukad i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen. Förhandsbesked angående energiskatt. (Mål nr 2317-13)

HFD 2013 ref. 56
En idrottsförenings försäljning av skänkta varor har med hänsyn till de former i vilka verksamheten bedrivs ansetts skattefri såsom hävdvunnen finansieringskälla. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 2988-13)

HFD 2013 ref. 55
Ett beslut att inte meddela prövningstillstånd för en klagande hindrar inte domstolen att ta ställning till om prövningstillstånd ska meddelas beträffande en annan klagandes överklagande av samma underrättsavgörande. (Mål nr 7412-11)

HFD 2013 ref. 54
Fråga om de kvalitetskrav som uppställs i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade medger att en bostad med särskild service för ungdomar har tolv platser. (Mål nr 3452-12)

HFD 2013 ref. 53
En ansökan om överprövning av en offentlig upphandling har avslagits eftersom sökandebolaget inte visat att det lidit eller kan komma att lida skada av de brister som anförts. (Mål nr 96-13)

HFD 2013 ref. 52
Ett aktiebolag, som är delägare i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person, har inte ansetts kunna kvitta sina kapitalförluster på delägarrätter som inte är näringsbetingade mot skattepliktiga kapitalvinster på delägarrätter som uppkommit hos den juridiska personen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 3131-13)

HFD 2013 ref. 51
Fråga om en oriktig uppgift har medfört att ett taxeringsbeslut blivit felaktigt. (Mål nr 598-12)

HFD 2013 ref. 50
Fråga om bevisbörda och beviskrav avseende samboförhållande vid krav på återbetalning av bostadsbidrag. (Mål nr 855-12)

HFD 2013 ref. 49
Synnerliga skäl enligt skollagen för att medge hemundervisning har inte ansetts föreligga. (Mål nr 6107-12)

HFD 2013 ref. 48
Uppgift om vilka företag som ingått en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan med Skatteverket omfattas inte av den s.k. skattesekretessen. (Mål nr 554-13)

HFD 2013 ref. 47
En registrering som fastighetsmäklare har återkallats på grund av brottslighet i form av bl.a. flera fall av ofredande. (Mål nr 4337-12)

HFD 2013 ref. 46
Fråga om överflyttning av ärende till annan kommun enligt 2 a kap. 10 § socialtjänstlagen. (Mål nr 6359-12)

HFD 2013 ref. 45
Fråga om rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen när den enskilde avböjt prövning av rätten till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. (Mål nr 110-13)

HFD 2013 ref. 44
I ett mål om sjukersättning har den försäkrade ansetts ha haft giltig anledning att vägra att genomgå en medicinsk rehabiliteringsåtgärd i form av en operation. (Mål nr 3597-12)

HFD 2013 ref. 43
Fråga om en företagsägare som bildar en stiftelse ska beskattas med anledning av den överföring av kapital som sker vid stiftelsebildningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 940-12)

HFD 2013 ref. 42
Fråga om ett annat lands regler om villkorlig frigivning ska beaktas när ett där ådömt fängelsestraff ska verkställas här i landet. (Mål nr 7936-11)

HFD 2013 ref. 41
Sedan ett mål avgjorts i en förvaltningsrätt ska kammarrätten inte på eget initiativ pröva om saken bort tas upp av annan förvaltningsrätt. (Mål nr 6098-12)

HFD 2013 ref. 40
Den omständigheten att en handling överlämnats från Jordbruksverkets internrevision till en annan del av myndigheten har inte medfört att handlingen blivit en allmän handling eftersom internrevisionen inte ansetts ha en sådan självständig ställning som avses i 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen. (Mål nr 2617-12)

HFD 2013 ref. 39
Fråga om omfattningen av den prövning domstolarna ska göra i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen. (Mål nr 202-13)

HFD 2013 ref. 38
Vid prövning av rätt till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång kan det inte ställas krav på att funktionshindret ska bestå under den planerade studietiden. (Mål nr 2977-11)

HFD 2013 ref. 37
Potatisodlare har ansetts berättigad till ersättning av statliga medel för kostnader och förlust som föranletts av Jordbruksverkets beslut om ingripande enligt växtskyddslagen. (Mål nr 243-12)

HFD 2013 ref. 36
En förvaltningsdomstols avgörande i mål om överprövning av offentlig upphandling vinner inte negativ rättskraft. (Mål nr 6202–6211-12)

HFD 2013 ref. 35
Fråga om innebörden av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 5900-12)

HFD 2013 ref. 34
Schablonintäkt vid innehav av investeringssparkonto och andelar i investeringsfond omfattas av artikel 22 i det nordiska skatteavtalet. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 368-13)

HFD 2013 ref. 33
Löpande anteckningar i patientjournal inom den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården har ansetts omedelbart bli en del av den allmänna handlingen, oberoende av att anteckningarna inte signerats. (Mål nr 5319-12)

HFD 2013 ref. 32
Tjänster avseende analys och värdering m.m. som tillhandahållits vid förmedling av aktier har ansetts underordnade förmedlingstjänsten. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. (Mål nr 3476-12)

HFD 2013 ref. 31
Fråga i ett mål om upphandlingsskadeavgift om när upphandlingen ska anses ha påbörjats. (Mål nr 5766-12)

HFD 2013 ref. 30
Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i en av regeringen utfärdad förordning, i regeringsformens mening utgör föreskrift om avgift eller skatt. (Mål nr 5754-12)

HFD 2013 ref. 29
Minskning av en retroaktivt beviljad sjukersättning med sjukpenning som tidigare betalats ut för en del av den retroaktiva perioden skulle göras för den retroaktiva perioden i dess helhet. (Mål nr 33-12)

HFD 2013 ref. 28
Utbetalning av ett kapital i enlighet med ett testamentsförordnande har ansetts skattepliktig som periodiskt understöd från en familjestiftelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 6981-12)

HFD 2013 ref. 27
En lokal där en pantbank bedriver verksamhet har ansetts utgöra en butikslokal där allmän kameraövervakning får ske efter anmälan. (Mål nr 5881-12)

HFD 2013 ref. 26
Den som bedriver studier på deltid har ansetts uppfylla villkoren i 16 § 2 förordningen om arbetslöshetsförsäkring och har således kunnat beviljas arbetslöshetsersättning trots att (I) studierna var en del av en högskoleutbildning som inte avslutats; (II) högskolestudierna skulle bedrivas på halvfart under sex terminer. (Mål nr 5291-11 och 5054-12)

HFD 2013 ref. 25
EU-rätten har ansetts innebära att den s.k. slussningsregeln i mervärdesskattelagen ska tillämpas trots att ett av de berörda företagen är hemmahörande i Polen (I) respektive att det mellan de berörda aktiebolagen finns ett företag hemmahörande i Nederländerna (II). (Mål nr 1828-12 (I) och 4544-4546-11 (II) 

HFD 2013 ref. 24
En leverantör som i en sådan situation som förelåg i HFD 2011 ref. 29 förelagts att yttra sig i ett mål om offentlig upphandling har ansetts vara part. (Mål nr 4714-12)

HFD 2013 ref. 23
Undantagen från skattskyldighet enligt sexmånaders- och ettårsreglerna har inte ansetts tillämpliga på utbetalning från vinstandelsstiftelse. Vid beskattningen av utbetalningen ska avräkning enligt det tillämpliga skatteavtalet medges för utländsk skatt som tagits ut på avsättning till stiftelsen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 6581-12)

HFD 2013 ref. 22
Fråga om synnerliga skäl för tillstånd till innehav av enhandsvapen. (Mål nr 5210-11)

HFD 2013 ref. 21
En tingsrätts beslut om avgift för utlämnande av allmän handling i elektronisk form har ansetts vara ett sådant administrativt beslut som kan överklagas hos Domstolsverket. (Mål nr 5688-12)

HFD 2013 ref. 20
I samband med blankning av aktier ska en s.k. utdelningsersättning som låntagare av aktier utger till långivaren behandlas som utgift för avyttringen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 2790-12)

HFD 2013 ref. 19
Fråga om tjänsteställe för tolk med flera olika uppdragsgivare (I) och elektriker i bemanningsföretag med växlande arbetsplatser i en och samma anställning (II). Inkomsttaxering 2009 respektive arbetsgivaravgifter för redovisningsperioden december 2008. (Mål nr 3999-12 (I) och 6692-11 (II)

HFD 2013 ref. 18
En socialnämnd har i förskott utbetalat ett belopp som ekonomiskt bistånd till en sökande för kostnader som sedan inte uppstod. Socialnämnden har ansetts inte ha stöd i socialtjänstlagen för att avräkna beloppet från sökandens rätt till försörjningsstöd för en kommande biståndsperiod. (Mål nr 2486-12)

HFD 2013 ref. 17
En kommun har ansetts berättigad till statlig ersättning för kostnaden för en mobiltelefon till ett familjehemsplacerat ensamkommande flyktingbarn. (Mål nr 3308-12)

HFD 2013 ref. 16
Kravet på certifierat kassaregister har ansetts gälla för caféverksamhet som bedrivits endast del av året eftersom kontantförsäljningen bedömts inte vara av obetydlig omfattning. (Mål nr 1391-12)

HFD 2013 ref. 15
Anstånd med betalning av alkoholskatt som beslutats av Tullverket har medgetts redan på den grunden att den skattskyldige har överklagat beslutet. (Mål nr 712-12)

HFD 2013 ref. 14
En kvinna som står och arbetar och som har vissa graviditetsbesvär har ansetts berättigad till halv graviditetspenning. (Mål nr 284-12)

HFD 2013 ref. 13
Kulturkalaset i Göteborg har ansetts anordnat i sådant vinstsyfte som enligt ordningslagen är en förutsättning för att skyldighet att ersätta polisen för kostnader för ordningshållning ska föreligga. (Mål nr 6481-11)

HFD 2013 ref. 12
Fråga om köpares avdragrätt för ingående mervärdesskatt när säljaren gjort sig skyldig till mervärdesskattebedrägeri. (5686-5687-11)

HFD 2013 ref. 11
Fråga om andelar i fåmansföretag varit kvalificerade på grund av verksamhet i fastighetsförvaltning som bedrivits av företaget (I) respektive dess dotterföretag (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 2518-12 (I) och 2613-12 (II)

HFD 2013 ref. 10
Vid överföring av mark genom fastighetsreglering har avyttring ansetts ske vid den tidpunkt då uppgift om regleringen införts i fastighetsregistrets allmänna del. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 6108-12)

HFD 2013 ref. 9
Krav på återbetalning av felaktigt utbetald livränta har, i brist på uttryckligt författningsstöd, inte kunnat grundas på att inkomsthöjningar inte anmälts till Försäkringskassan. (Mål nr 3926-12)

HFD 2013 ref 8
Avsaknad av en samordnad vårdplan innebär inte att ett yrkande om öppen vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård kan avvisas. (Mål nr 5691-12)

HFD 2013 ref. 7
Förutsättningarna i fråga om giltigheten av en stiftelsebildning har ansetts så oklara att ett av Skatterättsnämnden meddelat förhandsbesked har undanröjts. (Mål nr 941-12)

HFD 2013 ref. 6
Medlem i en bostadsrättsförening har inte medgetts avdrag för ränta som betalats till föreningen för lån som tagits för fullgörande av insatsskyldigheten. Inkomsttaxering 2009. (Mål nr 8030-11)

HFD 2013 ref. 5
I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats först där. (Mål nr 351-12)

HFD 2013 ref. 4
Visst ekonomiskt engagemang och andra liknande förhållanden har vid en samlad bedömning ansetts innebära att en svensk medborgare efter utflyttning till annat land har väsentlig anknytning till Sverige. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 2416-12)

HFD 2013 ref. 3
Fråga om beviskrav för rätt till avdrag för kapitalförlust. Inkomsttaxering 2009. (Mål nr 61-12)

HFD 2013 ref. 2
Förutsättningarna för rätt till arbetsskadelivränta måste inte prövas i en viss ordning. (Mål nr 913-12)

HFD 2013 ref. 1
När ett mål har återförvisats till en polismyndighet av utredningsskäl har myndigheten inte haft rätt att fatta beslut till den enskildes nackdel i förhållande till det tidigare beslutet. (Mål nr 1226-1227-11)
Senast ändrad: 2016-03-15

Här publiceras referat från Högsta förvaltningsdomstolen från 2013 och framåt.

Referaten finns tillgängliga i
pdf-format. För att läsa dem måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator. Information om Acrobat Reader finner du här.

Alla länkar går till pdf-dokument och öppnas i nya fönster.

Referat från Högsta förvaltningsdomstolen från 1993 och framåt finns även i Lagrummet. Domarna från Högsta förvaltningsdomstolen i Lagrummet är desamma som i Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)

Till söksidan för vägledande avgöranden i Lagrummet