JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2015

HFD 2015 ref. 81
Fråga om skatteplikt för pension som utbetalas på grund av tidigare tjänst hos Internationella valutafonden. Inkomsttaxering 2009 och 2010. (Mål nr 1071–1072-14)

HFD 2015 ref. 80
Ett inslag i närradion har bedömts otillbörligt gynna kommersiella intressen. En särskild avgift har inte ansetts oproportionerlig, trots att inslaget varit kort och haft begränsad spridning, eftersom sändarföreningen tidigare fällts för överträdelser. (Mål nr 3315-13)

HFD 2015 ref. 79
Överklagandeförbudet i 58 § 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. (Mål nr 312-15)

HFD 2015 ref. 78
En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. (Mål nr 2757-15)

HFD 2015 ref. 77
Den s.k. särskilda post som enligt bestämmelserna om räntefördelning aktualiseras vid vissa fastighetsförvärv ska beräknas utan beaktande av att förvärvaren samtidigt med fastighetsförvärvet tar över ett sparat fördelningsbelopp från den tidigare ägaren. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 2273-15)

HFD 2015 ref. 76
Fråga om synnerliga skäl enligt 5 kap. 10 § körkortslagen kan anses föreligga för att begränsa giltighetstiden av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare på grund av grovt rattfylleri. (Mål nr 2117-15)

HFD 2015 ref. 75
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut att förbjuda ett landsting att ingå vissa prisöverenskommelser med läkemedelsföretag har ansetts sakna författningsstöd. (Mål nr 3596-14)

HFD 2015 ref. 74
Fråga om hur den försäkrades arbetsförmåga ska bedömas när han eller hon har en skyddad SGI som är fastställd utifrån ett heltidsarbete där den faktiska arbetstiden understiger 40 timmar per vecka. (mål nr 1615-14)

HFD 2015 ref. 73
Ett beslut helt i enlighet med en anmälan om namnändring har sedan den enskilde ångrat sig ansetts ha gått denne emot i den mening som avses i 22 § förvaltningslagen. (Mål nr 7872-13)

HFD 2015 ref. 72
För att en kommun enligt 9 § 2 LSS ska vara skyldig att utge ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom krävs att vikarie har anlitats. (Mål nr 6356-14)

HFD 2015 ref. 71
Riksarkivets beslut att avslå en begäran om att få allmänna handlingar gallrade har inte ansetts vara överklagbart. (Mål nr 1709-15)

HFD 2015 ref. 70
Ellagens reglering av nätföretagens avgiftsuttag utgör en sådan prisreglering som utesluter en tillämpning av kommunallagens självkostnadsprincip. (Mål nr 6667–6669-14)

HFD 2015 ref. 69
Ett belopp som felaktigt har behandlats som mervärdesskatt ska vid återbetalning till säljaren räknas in i beskattningsunderlaget om inte denne kompenserat kunderna ekonomiskt för den för högt debiterade skatten. (Mål nr 2250-14)

HFD 2015 ref. 68
En tillämpning av värderingsregeln för djur i jordbruk i inkomstskattelagen förutsätter att skillnaden mellan värdet i redovisningen och ett lägre skattemässigt värde tas upp som en reserv i balansräkningen om djuren redovisas som omsättningstillgångar men inte om djuren redovisas som anläggningstillgångar. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 2753-15)

HFD 2015 ref. 67
SGI-skydd på den grunden att den försäkrade uppburit studiestöd gäller inte när studiestödet återkrävts. (Mål nr 3507-14)

HFD 2015 ref. 66
En i Sverige bosatt utländsk medborgare har genom andelsbyte ersatt andelar i ett utländskt bolag – som förvärvtas före bosättningen här – med andelar i ett annat utländskt bolag. Skattskyldighet har ansetts föreligga om de tillbytta andelarna avyttras inom tio år från det att den skattskyldige varit bosatt eller stadigvarande vistats här. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 2136-15)

HFD 2015 ref. 65
Kravet i yrkestrafiklagen på gott anseende har i visst fall ansetts vara uppfyllt trots att den sökande haft en ledande ställning i ett bolag som försatts i konkurs. (Mål nr 3738-14)

HFD 2015 ref. 64
Fråga om förutsättningar föreligger för öppen psykiatrisk tvångsvård. (Mål nr 3310-14)

HFD 2015 ref. 63
Vid en prövning mot de allmänna principerna för upphandling har en förhandling under ett förhandlat förfarande kommit att genomföras på ett sätt som direkt eller indirekt kunnat ge information om det konkurrerande anbudet. Detta förfarande har ansetts strida mot likabehandlingsprincipen. (Mål nr 6309-14)

HFD 2015 ref. 62
Bestämmelserna om frivillig skattskyldighet har ansetts tillämpliga när en fastighetsägare har för avsikt att kontinuerligt under flera kortvariga hyresperioder upplåta butikslokaler för användning i skattepliktig verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. (Mål nr 1997-15)

HFD 2015 ref. 61
Innebörden av begreppet direktåtkomst i socialförsäkringsbalken ska bestämmas med utgångspunkt i bestämmelserna i 2 kap. 3 § andra stycket tryckfrihetsförordningen. (Mål nr 1356-14)

HFD 2015 ref. 60
Kravet i de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna i inkomstskattelagen på att en person ska vara obegränsat skattskyldig har i visst fall ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 1480-15)

HFD 2015 ref. 59
Artikel 24 i det nordiska skatteavtalet hindrar att en delägare i ett danskt dödsbo beskattas i Sverige för den del av en framtida kapitalvinst vid försäljning av ärvda aktier som dödsboet vid arvskiftet beskattats för i Danmark. (Mål nr 1082-15)

HFD 2015 ref. 58
Företrädaransvar enligt skatteförfarandelagen kan inte göras gällande under ett rekonstruktionsförfarande för skulder som uppkommit innan ansökan men som förfallit till betalning först under förfarandet. (Mål nr 7045-14)

HFD 2015 ref. 57
En parkeringsvakts beslut om parkeringsanmärkning utgör myndighetsutövning. Dennes namn omfattas därför inte av personaladministrativ sekretess. (Mål nr 7009-14)

HFD 2015 ref. 56
Vid bedömningen av om ett ombud i ett mål i förvaltningsdomstol är lämpligt för uppdraget har bristande redbarhet utgjort grund för avvisning av ombudet. I ett mål som endast avser behörighet att uppträda som ombud i domstol kan ersättning för kostnader inte beviljas. (Mål nr 2492–2494-15)

HFD 2015 ref. 55
Förvaltningsdomstols utredningsansvar i upphandlingsmål har ansetts innebära att domstolen kan vara skyldig att fordra in uppgifter från upphandlande myndighet. (Mål nr 6331-14)

HFD 2015 ref. 54
En samfällighetsförening som inom ramen för sin förvaltning bygger ett garage för att där bedriva skattepliktig uthyrning av parkeringsplatser, har avdragsrätt för ingående skatt på kostnader som hänför sig till byggnationen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. (Mål nr 5334-14)

HFD 2015 ref. 53
Ett beslut att under ett budgetår tillföra skolverksamhet och fritidshem som bedrivs i kommunal regi ytterligare resurser strider mot skollagen när fristående verksamheter får del av motsvarande bidrag först under påföljande budgetår. Laglighetsprövning enligt kommunallagen. (Mål nr 3876-14)

HFD 2015 ref. 52
Utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen har inte ansetts tillämplig när det företag som verksamheten bedrivs i och som utomstående äger del i är ett fåmanshandelsbolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 1629-15)

HFD 2015 ref. 51
Den omständigheten att en av länsstyrelsen förordnad vigselförrättare mot betalning erbjuder ceremonitjänster i samband med vigsel har ansetts utgöra grund för att återkalla förordnandet. (Mål nr 1462-14)

HFD 2015 ref. 50
Vårdnadshavares önskemål om att deras barn ska placeras vid viss skola kan inte med stöd av 9 kap. 15 § första stycket skollagen frångås med hänvisning endast till att de barn som bor närmast skolan ges företräde. Laglighetsprövning enligt kommunallagen. (Mål nr 7748-13)

HFD 2015 ref. 49
Ett landstingsbeslut som innebar att patientavgifter kunde betalas med kontanter enbart på två av landstingets vårdinrättningar ansågs strida mot lag. (Mål nr 2793-14)

HFD 2015 ref. 48
Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet NJA 2013 s. 886 (I och II). I mål II också fråga om övertagande av latent skatteskuld ska beaktas vid tillämpning av den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 417-15 och 5974-14)


HFD 2015 ref. 47
Skatteverket har ansetts behörigt att pröva en ansökan om att en utländsk medborgare ska dödförklaras när dennes enda anknytning till Sverige är äktenskap med en person som är bosatt i Sverige. (Mål nr 2268-14)

HFD 2015 ref. 46
Rätt till personlig assistans för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade enligt 9 a § LSS har ansetts förutsätta att personen har en psykisk funktionsnedsättning. (Mål nr 3527-14)

HFD 2015 ref. 45
En handlings karaktär av säkerhetskopia ändras inte till följd av att originalhandlingen raderas, även om detta sker i strid med de gallringsföreskrifter som gäller för myndigheten. (Mål nr 6304-14)

HFD 2015 ref. 44
Fråga om en person är att betrakta som företagare i den mening som avses i 34 § lagen om arbetslöshetsförsäkring. (Mål nr 3927-14)

HFD 2015 ref. 43
En kommuns beräkningsmodell för kostavgifter vid en bostad med särskild service för vuxna har inte ansetts utgöra ett sådant missförhållande som krävs för ett beslut om föreläggande enligt 26 f § LSS. (Mål nr 386-14)

HFD 2015 ref. 42
En snart 17-årig ungdoms misskötsel av sin behandling av en allvarlig sjukdom har inte ansetts utgöra ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i LVU. (Mål nr 5850-14)

HFD 2015 ref. 41
I ett ärende om förhandsbesked har ett utländskt bolag efter en gränsöverskridande fusion inte ansetts behörigt att träda in som sökande i det överlåtande bolagets ställe. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 3728-14)

HFD 2015 ref. 40
En fysioterapiverksamhet som bedrivs i bolagsform har överlåtits enligt reglerna om s.k. ersättningsetablering i lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. Hela ersättningen för verksamheten har beskattats hos bolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 5395-14)

HFD 2015 ref. 39
Med hänsyn till att domstolen tagit slutlig ställning till ett överklagande har en som återförvisning betecknad åtgärd ansetts utgöra ett överlämnande av handlingarna i målet till beslutsmyndigheten. Myndigheten har därmed inte ägt rätt att göra en förnyad materiell prövning. (Mål nr 3262-14)

HFD 2015 ref. 38
Fråga om en sökandes innehav av en skogsfastighet kan beaktas vid bedömningen av om det är uppenbart att den sökande inte behöver bostadsbidrag. (Mål nr 1898-14)

HFD 2015 ref. 37
Om skattetillägg har påförts innan åtal väckts för skattebrott kan inte förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff föranleda att en lagakraftvunnen dom i skattemålet undanröjs. Det gäller även om det skatterättsliga förfarandet avslutades sist och oberoende av om domen i brottmålet var friande och när den vann laga kraft (I och II). (Mål nr 6065-14 och 6781-14)

HFD 2015 ref. 36
I mål om placering enligt LVU är domstolens prövning inte begränsad till att endast avse lämpligheten av socialnämndens placeringsbeslut. (Mål nr 5892-14)

HFD 2015 ref. 35
En kommun har inte haft rätt att avslå en ansökan om korttidstillsyn enligt LSS med hänvisning till att sökandens behov kan tillgodoses genom utökad assistansersättning. (Mål nr 2888-14)

HFD 2015 ref. 34
En apnéskena utgör inte en sådan dentalteknisk produkt som är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. (Mål nr 4277-14)

HFD 2015 ref. 33
Uttrycket specialfordon i ett undantag i bestämmelserna om kör- och vilotider avser endast fordon vars konstruktion, anpassning eller andra permanenta egenskaper säkerställer att fordonet primärt används för sådana transporter som avses i undantaget. (Mål nr 4171–4172-14)

HFD 2015 ref. 32
Särskilda skäl att meddela psykologlegitimation för den som dömts till ett långt fängelsestraff för flera mycket allvarliga brott har inte ansetts föreligga, trots att lång tid förflutit sedan brotten begicks och sökandens personliga förhållanden ändrats. (Mål nr 3231-14)

HFD 2015 ref. 31
Återkallelse av körkort för en körkortshavare som gjort sig skyldig till annat brott än trafikbrott har inte ansetts stå i strid med förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem). (Mål nr 1757-14)

HFD 2015 ref. 30
Med delägare i bestämmelsen om uttag i 22 kap. 3 § andra meningen inkomstskattelagen avses också en skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget. Inkomsttaxering 2008. (Mål nr 1578-14)

HFD 2015 ref. 29
En tjänst som består i att en bank erbjuder sina kunder speciellt framtagna och förmånliga försäkringar och på sin internetsida informerar om hur kunderna på olika sätt kan få kontakt med försäkringsgivaren har ansetts utgöra en från skatteplikt undantagen förmedling av försäkringar. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. (Mål nr 40-15)

HFD 2015 ref. 28
Fråga om innehav av personliga tillhörigheter vid verkställighet av fängelsestraff. (Mål nr 2180–2182-14)

HFD 2015 ref. 27
Risken för att en förälder trots kontaktförbud söker upp den andre föräldern och de eventuella negativa konsekvenser detta skulle kunna få för de hos denne bosatta barnen har inte ansetts vara ett sådant förhållande i hemmet som är grund för vård enligt LVU (jfr HFD 2014 ref. 23). (Mål nr 4880-14)

HFD 2015 ref. 26
Fråga om beskattning av vinster på pokerspel som anordnas utanför EES. (Mål nr 2316–2317-14)

HFD 2015 ref. 25
En sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad databehandling som kräver en arbetsinsats på 4–6 timmar har inte ansetts tillgänglig med rutinbetonade åtgärder. (Mål nr 4266-14) 

HFD 2015 ref. 24
Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 § 4 i skatteavtalet med Schweiz. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 6836-14)

HFD 2015 ref. 23
Aktieutlåning som innefattar en möjlighet för låntagaren att avyttra aktierna har inte ansetts utgöra blankning när lånet inte skett i syfte att aktierna ska avyttras. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 3773-14)

HFD 2015 ref. 22
En huvudetablering i tredje land har tillhandahållit tjänster åt sin filial i Sverige som ingår i en mervärdesskattegrupp. Av EU-rätten följer att tjänsterna ska anses ha tillhandahållits mervärdesskattegruppen och att gruppen är skattskyldig för omsättningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. (Mål nr 5334-13)

HFD 2015 ref. 21
Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut att inte anse honom arbetslös. (Mål nr 8285-13)

HFD 2015 ref. 20
Återkallelse av vapentillstånd på grund av en tidigare meddelad brottmålsdom har inte ansetts stå i strid med förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem). (Mål nr 1161-14)

HFD 2015 ref. 19
Företrädaransvar har inte ansetts kunna göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som skrivits ned genom offentligt ackord under företagsrekonstruktion. (Mål nr 3143-13 och 3144-13)

HFD 2015 ref. 18
Kostnad för tandvård har ansetts nödvändig enligt arbetsskadeförsäkringen trots att den överstigit referenspriset i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter. (Mål nr 1984-14)

HFD 2015 ref. 17
Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt ägt, företag och kunnat fortsätta verksamheten utan tillämpning av bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet i 57 kap. inkomstskattelagen (I och II). Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 4132-14 och 4382-14)

HFD 2015 ref. 16
Ett beslut om villkor om alkolås har undanröjts till följd av att körkortshavaren intagit narkotikaklassat läkemedel i enlighet med läkares ordination. (Mål nr 226-14)

HFD 2015 ref. 15
Fråga om avräkning från dagar med föräldrapenning för tidigare utgiven motsvarande förmån i Norge. (Mål nr 3306-14)

HFD 2015 ref. 14
Beträffande sådana investeringstillgångar som kan innehas på ett investeringssparkonto ska bedömningen om finansiella instrument är upptagna till handel på en reglerad marknad göras utifrån vad som gäller enligt den näringsrättsliga regleringen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 3052-14)

HFD 2015 ref. 13
Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 3720-14)

HFD 2015 ref. 12
En personalansvarsnämnd har ansetts ha en sådan självständig ställning inom en myndighet att handlingar som överlämnas dit från ett annat organ inom myndigheten utgör allmänna handlingar enligt 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen. (Mål nr 4189-14)

HFD 2015 ref. 11
Sekretessbestämmelsen i 28 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen har ansetts tillämplig på uppgift hos Arbetsförmedlingen om anordnare av sysselsättning i jobb- och utvecklingsgarantins fas tre. Uppgiften har ansetts röra anordnarens affärs- eller driftförhållanden när sysselsättningen sker i affärsverksamhet hos denne. (Mål nr 3634-14)

HFD 2015 ref. 10
Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed inte återkrävas enligt dessa regler. (Mål nr 7722-13)

HFD 2015 ref. 9
En depåförsäkring som innebär att delar av försäkringskapitalet får placeras i ett skuldebrev med försäkringstagaren som gäldenär har inte ansetts utgöra en pensionsförsäkring. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 5183-14)

HFD 2015 ref. 8
Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. (Mål nr 2063-14)

HFD 2015 ref. 7
Fråga om en flicka som vistas på hemlig ort på grund av misshandel, hot och kränkande behandling i hemmet, genom att riskera att röja sin vistelseort uppvisar ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. (Mål nr 3857-14)

HFD 2015 ref. 6
Beslutsorganet Överklagandenämnden i Överklagandenämnden för studiestöd har ansetts vara en domstol i Europakonventionens mening även när beslut fattats av den ledamot som samtidigt är myndighetschef. (Mål nr 4160-14)

HFD 2015 ref. 5
Fråga om förutsättningarna för socialnämnds medgivande till läkemedelsbehandling av ett barn när den ena av barnets vårdnadshavare motsätter sig behandlingen. (Mål nr 7315-13)

HFD 2015 ref. 4
En elektronisk kalender i en myndighets datorsystem har inte ansetts utgöra en allmän handling. (Mål nr 2368-14)

HFD 2015 ref. 3
Fråga om tillämpning av undantagsregeln i 5 a § personuppgiftslagen. (Mål nr 642-14)

HFD 2015 ref. 2
Seglarläger som anordnats av ideell förening har bedömts vara en turisttjänst enligt lagen om paketresor och föreningen har som arrangör funnits skyldig att ställa säkerhet enligt resegarantilagen. (Mål nr 7822-13)

HFD 2015 ref. 1
Av arbetsgivaren tillhandahållen motionsutrustning för användning i arbetstagarens hem har inte ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån. Förhandsbesked angående inkomstskatt. (Mål nr 4067-14)
Senast ändrad: 2018-09-18

Här publiceras referat från Högsta förvaltningsdomstolen från 2013 och framåt.

Referaten finns tillgängliga i
pdf-format. För att läsa dem måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator. Information om Acrobat Reader finner du här.

Alla länkar går till pdf-dokument och öppnas i nya fönster.

Referat från Högsta förvaltningsdomstolen från 1993 och framåt finns även i Lagrummet. Domarna från Högsta förvaltningsdomstolen i Lagrummet är desamma som i Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD)

Till söksidan för vägledande avgöranden i Lagrummet