JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål

Socialförsäkringsmål

2017-12-18

Fråga om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen genom föreskriften i 2 kap. 13 § IAFFS 2014:5 avseende beräkning av dagsförtjänst har gått utöver bemyndigandena att meddela föreskrifter i 13 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och 27 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. (Mål nr 5230-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6258-16).

2017-12-15

Fråga om utbetalning av assistansersättning till en försäkrad kan vägras på grund av att den anlitade assistansanordnaren inte har tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. (Mål nr 6518-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7640-16).

2017-11-28

Fråga om förutsättningar för rätt till vårdbidrag föreligger. (Mål nr 4804-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1889-17).

2017-11-09

Fråga om den försäkrades arbetsförmåga kan anses vara nedsatt i förhållande till sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. (Mål nr 607-17 och 667-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 438-16 och 457-16).

2017-11-09

Fråga om vilken betydelse ett överlämnande av ett överklagande till en domstol har när beslutsmyndigheten samtidigt gett uttryck för att det inte har kommit in i rätt tid. (Mål nr 2091-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 583-17).

2017-09-21

Fråga om en ny ramtid ska bestämmas för beräkning av inkomstrelaterad ersättning i det fall en sökande först under en pågående ersättningsperiod uppfyller medlemsvillkoret och om semesterersättning utgör en sådan inkomst som ska räknas med i underlaget för beräkning av en sökandes dagsförtjänst. (Mål nr 1610-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2260-16).

2017-06-22

Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller hur bestämmelsen i 41 kap. 11 § socialförsäkringsbalken ska förstås såvitt gäller ”den tidpunkt från vilken livräntan första gången ska lämnas.” (Mål nr 6432-16, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 927-16 samt mål nr 6715-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2853-16) 

2017-06-22

Assistansersättning; fråga om behov av hjälp att kommunicera med andra genom taktilt teckenspråk ska anses utgöra ett grundläggande behov. (Mål nr 4667-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3822-15)

2017-06-22

Stöd och service till vissa funktionshindrade; fråga om det hjälpbehov som kammarrätten lagt till grund för sitt avgörande (toalettbesök, hårtvättning, tandborstning och nagelvård motsvarande sammanlagt tre timmar per vecka) är av sådan karaktär och omfattning att det ger rätt till personlig assistans. (Mål nr 1057-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5218-16)

2017-04-20

Fråga om hjälp med sondmatning är ett sådant grundläggande behov som avses i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. (Mål nr 682-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3208-16).

2017-02-13

Fråga om rätten till korttidsvistelse utanför det egna hemmet för att bereda anhörig, som den funktionshindrade är bosatt tillsammans med och som arbetar som dennes personliga assistent, avlösning i omvårdnadsarbetet. (Mål nr 4967-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3436-15 och mål nr 4970-16, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3437-15).

2015-07-09

Beräkning av ålderspension, fråga om försäkringsperioder som fullgjorts i annat EU-land, med tillämpning av artikel 47.1 d i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 ska tilldelas ett pensionsmässigt värde som motsvarar det genomsnittliga värdet av de svenska perioderna vid en pro rata-beräkning enligt artikel 46.2 i samma förordning. (Mål nr 4078-14, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2762-13).

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

 RSS-ikon  Socialförsäkringsmål

Vad är RSS?