JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål

Socialförsäkringsmål

2019-02-13

Assistansersättning; fråga om skyldigheten att månadsvis redovisa utförd assistans endast gäller för tid från en ansökan eller anmälan fram till dess att ärendet har avgjorts eller om skyldigheten även gäller när Försäkringskassan vid en omprövning har dragit in eller satt ned assistansersättningen och personlig assistans utförs innan det ärendet har avgjorts. (Mål nr 3281-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3345-17)

2018-09-10

Fråga om Pensionsmyndighetens i en journal antecknade beslut att inte återkräva för mycket utbetalt bostadstillägg är överklagbart och, i så fall, om den försäkrade genom att lämna oriktiga uppgifter kan anses ha orsakat utbetalningen när Pensionsmyndigheten genom informationsutbyte med andra myndigheter har haft tillgång till korrekta uppgifter // återkrav av bostadstillägg. (Mål nr 3136-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2778-17).

2018-02-28

Fråga om Försäkringskassans skrivelse, vari anges att assistansersättning inte längre kommer att betalas ut direkt till en assistansanordnare, utgör ett överklagbart beslut. (Mål nr 6050-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5821-17).

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

 RSS-ikon  Socialförsäkringsmål

Vad är RSS?