JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkringsmål

Socialförsäkringsmål

2018-04-20

Fråga om uttag av obetalda semesterdagar ska påverka den sjukpenninggrundande inkomsten. (Mål nr 7041-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1334-17).

2018-04-16

Fråga om anpassningsbidrag kan utgå för en löstagbar bilbarnstol (Mål nr 195-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4782-17).

2018-04-13

Fråga om hur inbetalning till och uttag från skogskonto inverkar på beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst. (Mål nr 5563-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1596-17).

2018-04-12

Fråga om det kan anses oskäligt att pröva en försäkrads arbetsförmåga mot förvärvsarbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden (Mål nr 7175-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 536-17).

2018-03-26

Arbetsskadeförsäkring; fråga om förutsättningarna för att ett olycksfall vid färd till eller från arbetsstället ska bedömas som ett olycksfall i arbetet i den mening som avses i 39 kap. 3 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. (Mål nr 201-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 38-16). 

2018-03-16

Fråga om tillämpningen av bevisbörderegeln i 18 kap. 3 § andra stycket socialförsäkringsbalken. (Mål nr 3828-17 och 4104-17 samt mål nr 7223--7224-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1458-16 och 1459-16 samt Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2666--2667-17).

2018-03-15

Fråga om tillämpning av rätt till partiell graviditetspenning (Mål nr 7478-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1129-17).

2018-03-15

Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala en särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och, om så är fallet, om det finns synnerliga skäl för att efterge avgiften. (Mål nr 147-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1822-16).

2018-02-28

Fråga om Försäkringskassans skrivelse, vari anges att assistansersättning inte längre kommer att betalas ut direkt till en assistansanordnare, utgör ett överklagbart beslut. (Mål nr 6050-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5821-17).

2018-02-01

Fråga om det enligt 41 kap. 13 § socialförsäkringsbalken finns särskilda skäl att använda en annan högre inkomst än den som anges i 11 och 12 §§ som livränteunderlag. (Mål nr 544-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6858-15).

2017-12-18

Fråga om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen genom föreskriften i 2 kap. 13 § IAFFS 2014:5 avseende beräkning av dagsförtjänst har gått utöver bemyndigandena att meddela föreskrifter i 13 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och 27 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. (Mål nr 5230-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6258-16).

2017-12-15

Fråga om utbetalning av assistansersättning till en försäkrad kan vägras på grund av att den anlitade assistansanordnaren inte har tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. (Mål nr 6518-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7640-16).

2017-11-09

Fråga om den försäkrades arbetsförmåga kan anses vara nedsatt i förhållande till sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. (Mål nr 607-17 och 667-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 438-16 och 457-16).

2017-06-22

Assistansersättning; fråga om behov av hjälp att kommunicera med andra genom taktilt teckenspråk ska anses utgöra ett grundläggande behov. (Mål nr 4667-16, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3822-15)

2017-04-20

Fråga om hjälp med sondmatning är ett sådant grundläggande behov som avses i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. (Mål nr 682-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3208-16).

2015-07-09

Beräkning av ålderspension, fråga om försäkringsperioder som fullgjorts i annat EU-land, med tillämpning av artikel 47.1 d i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 ska tilldelas ett pensionsmässigt värde som motsvarar det genomsnittliga värdet av de svenska perioderna vid en pro rata-beräkning enligt artikel 46.2 i samma förordning. (Mål nr 4078-14, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2762-13).

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

 RSS-ikon  Socialförsäkringsmål

Vad är RSS?