JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen

Ännu ej avgjorda mål i vilka Högsta förvaltningsdomstolen har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen.

 

Mål nr 4078-14

Begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om tolkningen av artikel 48 FEUF samt artiklarna 3.1, 46.1, 46.2 och 47.1 d i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

Högsta förvaltningsdomstolen önskar genom förhandsavgörande få klarhet i hur vissa bestämmelser i förordning 1408/71 ska tolkas. Tolkningsfrågorna har uppkommit i ett mål om beräkning av ålderspension i form av garantipension.Det svenska pensionssystemet består av olika delar. I målet aktualiseras den allmänna ålderspensionen i form av inkomstpension, tilläggspension och garantipension. Inkomstpension är en inkomstgrundad pension som baseras på intjänade pensionsrätter. Tilläggspensionen är också en inkomstgrundad pension för personer födda 1953 eller tidigare som utges med stöd av det system för pension som gällde i Sverige före 2003. Inkomstpensionen och tilläggspensionen är arbetsbaserade förmåner som väsentligen är avgiftsfinansierade medan garantipensionen är en bosättningsbaserad förmån som är skattefinansierad. Garantipensionen trappas av mot andra pensionsinkomster. Den minskas därför gradvis med hänsyn till inkomstpension, tilläggspension och vissa andra förmåner. En person som har sådana inkomster överstigande vissa belopp får ingen garantipension. Fråga har uppkommit om hur reglerna om beräkning av garantipension ska tillämpas i fall när en person arbetat såväl i Sverige som i ett annat EU-land.

 

Högsta förvaltningsdomstolen önskar svar på följande frågor:

Fråga 1
Innebär bestämmelserna i artikel 47.1 d i förordning 1408/71 att försäkringsperioder som fullgjorts i ett annat EU-land kan, vid beräkning av den svenska garantipensionen, tilldelas ett pensionsmässigt värde som motsvarar det genomsnittliga värdet av de svenska perioderna när den behöriga institutionen företar en pro rata-beräkning enligt 46.2 i samma förordning?

Fråga 2
Om fråga 1 besvaras nekande, kan den behöriga institutionen vid sin beräkning av rätten till garantipension ta hänsyn till pensionsinkomster som en försäkrad uppbär i annat EU-land utan att detta kommer i konflikt med bestämmelserna i förordning 1408/71?

  

  
Senast ändrad: 2017-05-12