JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Behandling av personuppgifter med stöd av brottsdatalagen (2018:1177)

Högsta förvaltningsdomstolen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av domstolen.

Behandling av personuppgifter

Domstolen behandlar personuppgifter med stöd av brottsdatalagen. Personuppgifter behöver behandlas för att handlägga mål om verkställighet av häktning eller straffrättslig påföljd.
Vanligt förekommande fall är när domstolen prövar fråga om
- verkställighet av utvisning på grund av brott
- beslut enligt lagen om rättspsykiatrisk vård
- beslut enligt fängelselagen eller häkteslagen
- beslut om intensivövervakning med elektronisk kontroll
Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder, beslut eller dom i dessa fall. Det inkluderar bland annat förordnande av ett offentligt biträde.

Registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om domstolen behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (registerutdrag). Om du begär registerutdrag fler än en gång per år kan domstolen avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.

Du kan begära rättelse, radering och begränsning av personuppgifter som rör dig

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dem. Rätten till radering är begränsad eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras när det finns stöd i lagen.
Om du begär rättelse, radering eller begär begränsning kommer personuppgiftsansvarig (dvs. domstolen) att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.
Du kan komma i kontakt med Datainspektionen via e-post: datainspektionen@datainspektionen.se.
Du kan även ringa Datainspektionen på 08-657 61 00 eller skicka post till adress:
Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Vid frågor

Om du har frågor om Högsta förvaltningsdomstolens personuppgiftsbehandling kan du vända dig till domstolens dataskyddsombud som du når antingen via e-post dataskyddsombud.hfd@dom.se eller via telefon, 08-561 676 00.
Senast ändrad: 2018-08-16