JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m.
[2018-03-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat partiellt prövningstillstånd i mål som rör allokering av dotterbolagsaktier till ett utländskt företags fasta...

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2018-03-20]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en spegelkopia av information som tagits i beslag av Polismyndigheten utgör en allmän handling och att detta...

Dom i mål om folkbokföring
[2018-03-19]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en person, som har dubbel bosättning i Sverige och utomlands och som under en längre tid bedriver studier i...

Prövningstillstånd meddelat i mål om underhållsstöd
[2018-03-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om tillämpningen av bevisbörderegeln i 18 kap. 3 § andra stycket socialförsäkringsbalken. (Mål nr 3828-17 och 4104-17 samt mål nr 7223--7224-17,...

Dom i mål om ersättning för kostnader
[2018-03-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att skatteförfarandelagens regler om rätt till ersättning för ombudskostnader inte är tillämpliga i ett mål som gälle...

Prövningstillstånd meddelat i mål om särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
[2018-03-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala en särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och, om...

Aktuella referat från HFD
[2018-03-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
Årets sex första referat

1 2 3 4 5 6 7 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.