JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om sjukpenning
[2018-01-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att det s.k. arbetslöshetstaket i 28 kap. 11 § socialförsäkringsbalken ska tillämpas så snart en försäkrad saknar...

Domar i mål om företrädaransvar
[2018-01-15]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till hur det ska bedömas om företrädare för ett bolag har agerat med uppsåt eller av grov oaktsamhet och...

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2018-01-12]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt ett förhandsbesked på den grunden att ett svar på de ställda frågorna varken kan ansågs vara av vikt för sökanden...

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2018-01-12]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett friskvårdsbidrag på 4 000 kr som används för att spela golf på pay and play-banor och för att träna golfslag ...

Prövningstillstånd meddelat i mål om körkort
[2018-01-11]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om undanröjande av beslut om körkortsåtgärd när det ordningsbotsföreläggande som legat till grund för åtgärden undanröjts. (Mål nr 2750-17, Kammarrätte...

Dom i mål om rättsprövning
[2018-01-10]   Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsprövning avseende utvidgat strandskydd i Kalmar kommun.

Korsvis tjänstgöring i de högsta domstolarna
[2018-01-08]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fördjupat samarbete mellan Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen genom korsvis tjänstgöring på ledamotsnivå

1 2 3 4 5 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.