JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
[2017-07-14]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om förutsättningarna för att besluta om vård enligt 1 och 2 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga vid misstanke om s.k. skakvål...

Dom i mål om offentlig upphandling
[2017-07-07]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om en upphandlande myndighet har rätt att överklaga en dom i vilken förvaltningsrätten har avslagit en sökandes yrkande om att ett avtal som myndighete...

Domar i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2017-07-06]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om förvärv av aktier utan ersättning ska leda till att förvärvaren inkomstbeskattas eller om förvärvet ska betraktas som en skattefri gåva (I-III).

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning
[2017-07-04]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om en försäkrad kan anses vara arbetslös i den mening som avses i 28 kap. 11 § socialförsäkringsbalken. (Mål nr 670-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål n...

Delbeslut i mål om företrädaransvar
[2017-07-03]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om Allmänna ombudet hos Skatteverkets rätt att överklaga.

Dom i mål om offentlig upphandling
[2017-06-30]   Högsta förvaltningsdomstolen
En upphandlande myndighet har inte rätt att överklaga ett domstolsavgörande enbart av det skälet att avgörandets motivering medför att en process om...

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag meddelat dom i målet om rättsprövning av regeringens beslut angående Natura 2000-områden på Gotland
[2017-06-29]   Högsta förvaltningsdomstolen
Regeringen har i beslut föreslagit Europeiska kommissionen att vissa områden på Gotland, bl.a. Stora Vikers och Bästeträsk, väljs ut som Natura 2000-områden....

1 2 3 4 5 6 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.