JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om stöd för nystartsjobb
[2017-02-16]   Högsta förvaltningsdomstolen

Dom i mål om inkomstskatt
[2017-02-15]   Högsta förvaltningsdomstolen
En förskola har inte ansetts bedriva sådan skolverksamhet som medför att den är ett allmänt undervisningsverk enligt inkomstskattelagen.

Dom i mål om rättsprövning
[2017-02-15]   Högsta förvaltningsdomstolen
Regeringens beslut att avslå en ansökan om att Allmänna arvsfonden ska avstå från arv som tillfallit fonden innefattar inte en prövning av den enskildes civi...

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2017-02-14]   Högsta förvaltningsdomstolen

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade
[2017-02-14]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om rätten till korttidsvistelse utanför det egna hemmet för att bereda anhörig, som den funktionshindrade är bosatt tillsammans med och som arbetar som...

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2017-02-06]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen.

Prövningstillstånd meddelat i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
[2017-02-06]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om förutsättningarna för vård enligt 1 och 2 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. (Mål nr 262-17, Kammarrätten i Sundsvalls m...

1 2 3 4 5 > »


Prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Högsta förvaltningsdomstolen.