JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt och avkastningsskatt

[2018-12-20] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt ett förhandsbesked eftersom ett svar inte ansågs vara av vikt för sökanden och det inte heller kommit fram att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.

Högsta förvaltningsdomstolen har i målet tagit ställning till om det fanns förutsättningar för att pröva ett försäkringsbolags ansökan om förhandsbesked. Frågan gällde om verksamhet i form av s.k. mottagen återförsäkring ska beskattas med avkastningsskatt eller inkomstskatt.

Domstolen konstaterade att ansökningen avsåg en verksamhet som bolagen redan bedriver och att bolaget inte anfört att det står inför något handlingsalternativ som kunde påverkas av svaret på frågan. Det ansågs därför inte vara av vikt för bolaget att ett förhandsbesked lämnades. Bolaget hade vidare inte påstått att det var av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked meddelades och hade inte lämnat några uppgifter som gjorde det möjligt att bedöma om det fanns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande av den ställda frågan. Det hade inte heller på annat sätt kommit fram att den fråga som prövats av Skatterättsnämnden var av det slaget att den borde ha besvarats genom ett förhandsbesked.


Bifogade filer:

Mål nr 2684-18


Senast ändrad: 2018-12-20

För mer information kontakta:

Finn Hultin
Justitiesekreterare
08-561 676 00