JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om arbetsgivaravgifter samt skattetillägg

[2018-05-21] Högsta förvaltningsdomstolen

Ett bolag har inte varit skyldigt att betala arbetsgivaravgifter när de som utfört arbete för bolaget och mottagit ersättning härför har varit enskilda näringsidkare godkända för F-skatt.

Den som betalar ut lön och andra ersättningar för arbete ska i regel betala arbetsgivaravgifter. Sådana avgifter ska dock inte betalas om den som tar emot ersättningen är godkänd för F-skatt, antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut. Om mottagaren är godkänd för F-skatt med villkor gäller detta bara om godkännandet åberopas skriftligen.

Målen i Högsta förvaltningsdomstolen gällde frågan om ett bolag som betalat konsultarvoden till två delägares enskilda firmor var skyldigt att betala arbetsgivaravgifter. Underinstanserna hade funnit att de utbetalade konsultarvodena rätteligen utgjort lön för mottagarna och att arbetsgivaravgifter därför skulle betalas. Högsta förvaltningsdomstolen fann däremot att någon skyldighet att betala arbetsgivaravgifter inte förelåg.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i avgörandet att såvitt framkommit i målen hade mottagarna varit godkända för F-skatt vid tiden för utbetalningarna från bolaget, vilket de även åberopat skriftligen. De utbetalade ersättningarna avsåg arbete som hade utförts av dem båda. Av tillämplig bestämmelse i socialavgiftslagen följde att bolaget vid sådana förhållanden inte var skyldigt att betala arbetsgivaravgifter. Den omständigheten att ersättningarna hade ansetts utgöra inkomst av anställning för mottagarna saknade betydelse.


Bifogade filer:

Mål nr 1889--1890-17


Senast ändrad: 2018-05-21

För mer information kontakta:

Elin Sedin
Justitiesekreterare
08-561 676 00