JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om dispens för utbetalning från pensionssparkonto

[2018-04-03] Högsta förvaltningsdomstolen

Synnerliga skäl för dispens för utbetalning från pensionssparkonto har ansetts föreligga när en insättning av ett stort belopp av misstag gjorts till pensionssparkontot.

En enskild kan pensionsspara genom insättningar på ett pensionssparkonto inom ramen för det individuella pensionssparandet. Utbetalningar från ett pensionssparkonto i form av ålderspension får i regel inte ske förrän spararen fyller 55 år. Skatteverket får dock medge att utbetalning sker i förtid bl.a. om det finns synnerliga skäl (dispens).

En person ansökte om att Skatteverket genom dispens skulle medge att ett belopp om knappt 300 000 kr skulle betalas ut till honom från hans pensionssparkonto. Han hade tagit ett lån på detta belopp, utan säkerhet, i syfte att betala handpenningen vid ett bostadsköp. För lånet betalade han löpande ränta. Köpet genomfördes dock inte och i avvaktan på ett nytt objekt ville han placera pengarna. Av misstag satte han in pengarna på sitt pensionssparkonto i stället för på sitt investeringssparkonto.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det står klart att dispens inte kan beviljas enbart på den grunden att inbetalningar skett till ett pensionssparkonto av misstag. Det bör krävas att omständigheterna i det enskilda fallet är sådana att det framstår som stötande att neka utbetalning. Då sökanden vid ett enstaka tillfälle av misstag satt in ett stort belopp på sitt pensionssparkonto trots att pengarna aldrig varit avsedda för pensionssparande och insättningen utgjordes av lånat kapital för vilket han löpande betalade ränta, framstod det enligt Högsta förvaltningsdomstolen som stötande att neka utbetalning. Det förelåg därmed synnerliga skäl för dispens.


Bifogade filer:

Mål nr 455-17


Senast ändrad: 2018-04-03

För mer information kontakta:

Marianne Bergqvist
Justitiesekreterare
08-561 676 00