JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om ersättning för kostnader

[2018-03-16] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att skatteförfarandelagens regler om rätt till ersättning för ombudskostnader inte är tillämpliga i ett mål som gäller återkallelse av godkännande som skattebefriad förbrukare av bränsle.

Den som har godkänts som skattebefriad förbrukare av flygfotogen har rätt att förvärva sådant bränsle skattefritt. Skatteverket beslutade att återkalla ett företags godkännande. Bolaget överklagade beslutet och yrkade även ersättning för sina ombudskostnader i förvaltningsrätten och i kammarrätten.

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde frågan om den aktuella måltypen omfattas av bestämmelserna om ersättning för ombudskostnader i skatteförfarandelagen. Avgörande var om hänvisningen till skatteförfarandelagen i fråga om ”förfarandet vid beskattningen” i lagen om skatt på energi är tillämplig.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade bl.a. att ett beslut om ett godkännande som skattebefriad förbrukare, eller en återkallelse av det, inte i sig utgör ett beslut i materiellt hänseende om beskattning. Ett sådant beslut avser inte heller det konkreta förfarandet vid beskattningen. Det var inte heller möjligt att dra någon säker slutsats om huruvida en enskild part hade varit berättigad till ersättning för kostnader om saken kommit att prövas enligt äldre bestämmelser.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att ordalydelsen av hänvisningen och att det inte är fråga om ett materiellt beskattningsbeslut eller ett beslut som avgör bolagets framtida beskattning medför att det saknas utrymme för att anse att sakfrågan i målet omfattas av hänvisningen. Yrkandet om ersättning för ombudskostnader kunde därför inte prövas.


Bifogade filer:

Mål nr 1624-17


Senast ändrad: 2018-03-16

För mer information kontakta:

Camilla Wernkvist
Justitiesekreterare
08-561 676 00