JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

[2018-09-27] Högsta förvaltningsdomstolen

Lagen mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig på ett visst förfarande i samband en ändring av ägarstruktur. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Frågan i målet gällde om lagen mot skatteflykt var tillämplig i ett fall då aktier – som på grund av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen ansetts kvalificerade – i samband med en omstrukturering hade ersatts av aktier som inte omfattades av den definitionen.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att förfarandet inte kunde anses strida mot lagstiftningen syfte i den mening som avses i 2 § 4 lagen mot skatteflykt och att det redan härav följde att lagen inte var tillämplig. Förhandsbeskedet fastställdes i den del det hade överklagats. 


Bifogade filer:

Mål nr 6457-17


Senast ändrad: 2018-09-27

För mer information kontakta:

Stina Pettersson
Justitiesekreterare
08-561 676 00