JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt och kupongskatt

[2018-02-28] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ägaren till ett svenskt bolag som överför aktierna i bolaget till en trust även efter överföringen är skattskyldig för utdelningen till inkomstskatt när han bor i Sverige och till kupongskatt när han bor i annat land.

Målet gäller en utländsk medborgare som avser att bosätta sig i Sverige. Tidigare hade han överfört en aktiepost i ett onoterat svenskt aktiebolag till en trust som han bildat. Han var primär förmånstagare i trusten och förfogade över trustegendomen genom instruktioner. I ansökan om förhandsbesked frågade han om utdelning på aktierna medför skattskyldighet dels enligt inkomstskattelagen när han bor i Sverige, dels enligt kupongskattelagen när han bor utomlands och är begränsat skattskyldig.

Enligt inkomstskattelagen är den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras skattskyldig till inkomstskatt. Den som är begränsat skattskyldig i Sverige är istället skattskyldig för utdelningen till kupongskatt om denne är utdelningsberättigad. Med utdelningsberättigad avses den som är berättigad att lyfta utdelning för egen del vid utdelningstillfället.

Fråga uppkom om det förhållandet att ordalydelsen skiljer sig i de båda lagarna påverkar beskattningen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i domen att det tidigare var samma lydelse i de båda lagarna. I båda föreskrevs att den som skulle beskattas för utdelning var ägaren av kupongen eller den som av annan anledning hade rätt till utdelningen när den blev tillgänglig för lyftning. Att lydelserna numera inte överensstämmer menade domstolen sakna betydelse för beskattningen i aktuellt fall.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att sökanden inte kunde anses ha skilt sig från den egendom som han överfört till trusten. Han skulle alltjämt anses som ägare till aktierna. Mot den bakgrunden ska han beskattas enligt inkomstskattelagen när han bor i Sverige och enligt kupongskattelagen så länge han är bosatt utomlands.


Bifogade filer:

Mål nr 2771-17


Senast ändrad: 2018-02-28

För mer information kontakta:

Camilla Wernkvist
Justitiesekreterare
08-56167600