JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

[2018-02-08] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en täthetskontroll, för att i efterhand kvalitetssäkra ett utfört byggnadsarbete på ett småhus, inte kan anses som sådant hushållsarbete som berättigar till skattereduktion.

Den som har haft utgifter för reparation, underhåll eller om- och tillbyggnad av småhus (ROT-arbete) har under vissa förutsättningar rätt till skattereduktion vid inkomstbeskattningen, s.k. ROT-avdrag. Skattereduktion medges med viss del av arbetskostnaden.

En småhusägare ska låta ett byggföretag utföra arbete på sitt hus för att åtgärda fel och brister i byggnadens isolering som uppkommit vid en omfattande renovering och tillbyggnad. För att säkerställa att åtgärderna är fackmannamässigt utförda ska ett annat företag därefter genomföra en täthetskontroll av byggnaden. Kontrollen går till på följande sätt. En lös ram med en styr- och reglerbar fläkt sätts in i en dörröppning i huset. Efter att alla ventiler och den öppna spisen tätats skapas ett undertryck med hjälp av fläkten. Luftflödet mäts och ger ett mått på husets täthet. Samtidigt används en värmekamera för att ta reda på var det läcker in luft. Resultatet av kontrollen redovisas därefter i en rapport.

Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att den beskrivna täthetskontrollen inte kan anses vara sådant hushållsarbete som berättigar till skattereduktion.


Bifogade filer:

Mål nr 2677-17


Senast ändrad: 2018-02-08

För mer information kontakta:

Camilla Mundt
Justitiesekreterare
08-561 676 00