JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

[2018-09-18] Högsta förvaltningsdomstolen

En persons aktier i ett fåmansföretag har ansetts vara kvalificerade då ägarna i ett annat fåmansföretag inte har ansetts vara utomstående ägare på grund av att företagen bedriver samma eller likartad verksamhet i form av fondförvaltning.

Ett fåmansföretag (företag A), som ägs av tre fysiska personer, bildade en investeringsfond. En person, som var anställd av företag A och ansvarig för förvaltningen av fonden, hade enligt avtal rätt att senare överta fonden och förvalta den genom eget bolag. Under 2015 bildade personen tillsammans med några andra personer ett förvaltningsbolag och i juli 2016 överfördes förvaltningen av fonden från företag A till förvaltningsbolaget.

Personen var verksam i betydande omfattning i förvaltningsbolaget, som även det var ett fåmansföretag. Utomstående ägare innehade 24 procent av aktierna i förvaltningsbolaget och företag A:s ägare ägde indirekt ca 10 procent. Personens aktier i förvaltningsbolaget var kvalificerade i enlighet med 57 kap. 4 § inkomstskattelagen såvida inte utomståenderegeln i 57 kap. 5 § samma lag var tillämplig.

Den fråga som Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till var om även företag A:s ägare kunde anses vara utomstående ägare i förvaltningsbolaget. Detta förutsatte att deras indirekt ägda aktier i förvaltningsbolaget inte hade varit kvalificerade om de i stället hade ägts direkt. Det avgörande för om deras indirekt ägda aktier i förvaltningsbolaget kunde anses kvalificerade var om förvaltningsbolaget bedrev samma eller likartad verksamhet som företag A.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att en del av företag A:s verksamhet bestod av förvaltning av fonden. När fonden överfördes till förvaltningsbolaget innebar det att en del av företag A:s verksamhet överfördes dit. Den verksamhet som kom att bedrivas i förvaltningsbolaget låg därmed inom ramen för den tidigare bedrivna verksamheten i företag A. Detta innebar att företag A och förvaltningsbolaget fick anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Aktierna i förvaltningsbolaget hade därmed varit kvalificerade för företag A:s ägare om de ägt aktierna direkt och utomståenderegeln var således inte tillämplig varför personens aktier var kvalificerade.


Bifogade filer:

Mål nr 6342-17


Senast ändrad: 2018-09-18

För mer information kontakta:

Birgitta Fors Almassidou
Justitiesekreterare
08-561 676 00