JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om graviditetspenning

[2018-10-01] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har i målet prövat om graviditetspenning ska utbetalas för samtliga dagar under en viss period eller bara för de dagar då den gravida inte har kunnat arbeta.

En försäkrad som är gravid har rätt till graviditetspenning om graviditeten sätter ned hennes förmåga att utföra sitt förvärvsarbete med minst en fjärdedel, och hon inte kan omplaceras till annat mindre ansträngande arbete. Det avgörande är att kvinnan faktiskt behöver vara ledig från visst arbete som hon på grund av graviditeten inte kan utföra. Graviditetspenning lämnas som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förmån. Graviditetspenning beviljas för en viss period och lämnas för varje dag som nedsättningen består.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att rätten till ersättning ska bestämmas med utgångspunkt i den faktiska nedsättningen av arbetsförmågan under en viss period oavsett hur arbetsuppgifterna fördelar sig över veckans arbetsdagar. Den omständigheten att en kvinna, beroende på hur hennes arbetsdagar ser ut, inte behöver reducera sin arbetstid varje dag utan bara vissa dagar bör alltså inte påverka den sammanlagda ersättningens storlek. Ersättning bör därför i ett sådant fall utbetalas för samtliga dagar.

I målet fick klaganden rätt till utbetalning av graviditetspenning på en fjärdedels nivå för samtliga dagar i den period som ansökan avsåg och inte bara för de dagar då hon inte kunnat arbeta. Genom domen avslogs därmed Försäkringskassans överklagande.


Bifogade filer:

Mål nr 7478-17


Senast ändrad: 2018-10-01

För mer information kontakta:

David Ankerson
Justitiesekreterare
08-561 676 00