JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om inkomstskatt

[2019-06-05] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt om utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden ska få dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll.

Utgifter för att reparera och underhålla en byggnad får dras av omedelbart. Enligt fast praxis kan rätten till omedelbart avdrag i vissa fall begränsas om åtgärden medför en förbättring i förhållande till byggnadens ursprungliga skick. Utgifter som inte får dras av omedelbart räknas in i byggnadens anskaffningsvärde och dras i stället av genom årliga värdeminskningsavdrag.

Ett bolag bytte ut fönster i sina hyresfastigheter i samband med ett upprustningsprojekt. De gamla fönstren var tvåglasfönster med träram från 1930–1960-talen. De byttes ut mot nya treglasfönster med aluminiumbeklädd träram.

Bolaget vägrades omedelbart avdrag för en del av utgifterna för fönsterbytet eftersom åtgärden ansågs ha inneburit en standardförbättring i förhållande till det ursprungliga skicket.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att för att ett omedelbart avdrag ska begränsas med hänvisning till att en åtgärd har medfört en förbättring i förhållande till byggnadens ursprungliga skick måste det röra sig om en mer markant förändring som kan anses förhöja byggnadens värde utöver vad som följer av en ordinär underhålls- och reparationsåtgärd. Av utredningen i målen framgick inte annat än den förbättring av byggnaderna som bytet av fönstren hade inneburit i form av t.ex. högre energieffektivitet och lägre underhållskostnader är en följd av den allmänna tekniska utvecklingen på området. Bolaget bedömdes därmed ha rätt att dra av utgifterna i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll. Bolagets överklagande bifölls därför.


Bifogade filer:

Mål nr 2482-2485-18


Senast ändrad: 2019-06-05

För mer information kontakta:

Ann Linders
Justitiesekreterare
08-561 676 00