JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om inkomstskatt

[2018-02-20] Högsta förvaltningsdomstolen

En begränsat skattskyldig juridisk person som förvärvat en fordran på en del av resultatet i ett svenskt kommanditbolag har inte ansetts vara delägare i bolaget och är därför inte skattskyldig för inkomsten här.

Ett svenskt aktiebolag var komplementär i ett kommanditbolag som var en riskkapitalfond. Aktiebolaget hade enligt bolagsavtalet rätt till bl.a. en viss andel av kommanditbolagets avkastning, s.k. carried interest. Aktiebolaget sålde 90 procent av rätten till ett i Schweiz registrerat bolag (bolaget). Bolaget mottog under det aktuella taxeringsåret drygt 31 miljoner kr på grund av avtalet. Skatteverket tog upp denna inkomst till beskattning. Beslutet upphävdes av förvaltningsrätten. Skatteverket överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten som dock avslog överklagandet.

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde frågan om bolaget, som en följd av förvärvet av en fordran på en andel av kommanditbolagets resultat, var skattskyldigt för inkomsten. Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att eftersom ett kommanditbolags inkomster ska beskattas hos delägarna var det en förutsättning för att bolaget skulle vara skattskyldigt att det hade blivit delägare i kommanditbolaget. Domstolen konstaterade vidare att även den som förvärvar en andel i ett kommanditbolag av en bolagsman utan att själv inträda som bolagsman blir delägare i kommanditbolaget. Det schweiziska bolaget hade emellertid endast förvärvat en fordran på en del av aktiebolagets framtida inkomster avseende carried interest. Bolaget hade inte därigenom blivit delägare i kommanditbolaget och kunde därför inte beskattas för sin inkomst därifrån.


Bifogade filer:

Mål nr 6660-16


Senast ändrad: 2018-02-20

För mer information kontakta:

Paul Sjögren
Justitiesekreterare
08-561 676 00