JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om inkomstskatt

[2018-06-19] Högsta förvaltningsdomstolen

Ett avtal mellan säljare och köpare av ett kommanditbolag om att resultatet i bolaget såväl skatterättsligt som civilrättsligt ska tillfalla köparen har frångåtts vid beskattningen eftersom skattskyldigheten bara kan överföras om det finns stöd i lag samt fördelningen av resultatet framstått som orimlig och uteslutande betingad av skatteskäl.

Handelsbolag och kommanditbolag är juridiska personer men inte skattesubjekt. Ett kommanditbolags resultat beskattas hos dem som är delägare i bolaget vid räkenskapsårets utgång. Detta gäller som regel också om andelar avyttras under räkenskapsåret.

Ett aktiebolag ägde 99,9 procent av andelarna i ett kommanditbolag. Innan kommanditbolagets första räkenskapsår var till ända avyttrade aktiebolaget andelarna i kommanditbolaget. Före avyttringen hade aktiebolaget tillgodogjort sig medel ur kommanditbolaget med ett belopp som motsvarade kommanditbolagets resultat för räkenskapsåret samt överfört verksamheten till ett av aktiebolaget nystartat kommanditbolag. Kort efter avyttringen avregistrerades kommanditbolaget.

Av överlåtelseavtalet framgick att säljare och köpare kommit överens om att resultatet i kommanditbolaget skulle tillfalla köparen. Köparen redovisade resultatet i sin deklaration. Detta överskott kunde emellertid kvittas mot underskott och föranledde därför inga beskattningskonsekvenser. Vidare gällde att den kapitalvinst som aktiebolaget redovisade i sin deklaration med anledning av avyttringen av andelarna var skattefri eftersom andelarna hade varit näringsbetingade hos aktiebolaget.

Frågan i målet gällde om köparen eller säljaren var skattskyldig för kommanditbolagets resultat.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att eftersom säljaren tillgodogjort sig hela resultatet kunde överlåtelseavtalet inte anses medföra annat än att säljaren endast överlåtit skattskyldigheten för årets resultat. Domstolen konstaterade att allmänt gäller att skattskyldigheten för inkomster bara kan överföras om det finns stöd för en sådan överlåtelse i inkomstskattelagen. Vad som avtalats i det aktuella avtalet om att årets resultat skattemässigt ska tillfalla köparen skulle därför inte tillmätas någon betydelse. Men hänsyn härtill och eftersom den avtalade fördelningen av resultatet framstod som orimlig och uteslutande betingad av skatteskäl (jfr RÅ 2002 ref. 115) skulle aktiebolaget beskattas för det överskott som uppkommit i kommanditbolaget fram till överlåtelsetillfället.


Bifogade filer:

Mål nr 421-17


Senast ändrad: 2018-06-19

För mer information kontakta:

Stina Pettersson
Justitiesekreterare
08-561 676 00