JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

[2018-05-22] Högsta förvaltningsdomstolen

Fråga om omfattningen av kommunstyrelsens granskning inför beslut om förstärkt uppsiktsplikt och vad en laglighetsprövning av beslutet kan omfatta.

Kommunstyrelsen har en skyldighet att hålla löpande uppsikt över de kommunala företagens verksamhet. Därutöver har kommunstyrelsen en s.k. förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen. Enligt denna förstärkta uppsiktsplikt ska kommunstyrelsen i årliga beslut pröva om verksamheten i aktiebolagen har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gällde dels omfattningen av kommunstyrelsens granskningsskyldighet enligt den förstärkta uppsiktsplikten, dels omfattningen av en laglighetsprövning av ett sådant beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen måste kontrollera att de kommunala aktiebolagens verksamhet som helhet haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig. Däremot måste inte samtliga enskilda affärshändelser granskas. Hur granskningen ska ske och vilket underlag som krävs får bedömas utifrån förhållandena i det enskilda fallet med hänsyn till omfattningen av och komplexititeten i den verksamhet som bedrivs.

Om kommunstyrelsens beslut överklagas ska domstolen pröva om kommunstyrelsens granskning har varit tillräckligt omfattande för att kunna ligga till grund för en bedömning av om bolagets verksamhet som helhet varit kompetensenlig. En laglighetsprövning innefattar däremot inte frågan om av bolaget fattade beslut eller specifika affärshändelser har varit kompetensenliga eller inte.


Bifogade filer:

Mål nr 6335-16


Senast ändrad: 2018-05-22

För mer information kontakta:

Daniel Wållander
Justitiesekreterare
08-561 676 00