JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om offentlig upphandling

[2018-03-12] Högsta förvaltningsdomstolen

Utformningen av ett förfrågningsunderlag har inte ansetts strida mot de allmänna principerna för offentlig upphandling.

Migrationsverket genomförde en upphandling avseende tillfälligt boende för asylsökande. Verket kontrollerade själv vissa omständigheter beträffande leverantörer genom att hämta in uppgifter från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, men begärde att utländska leverantörer skulle ge in intyg från behöriga myndigheter i det egna landet.

En leverantör ansökte om överprövning av upphandlingen och anförde att intygskraven för utländska leverantörer stred mot principen om likabehandling.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att de skilda metoderna för inhämtade av underlaget för kontrollen visserligen innebar att leverantörer behandlats olika, men att detta var sakligt motiverat. Utformningen av förfrågningsunderlaget ansågs därför inte strida mot de allmänna principerna för offentlig upphandling. Underinstansernas avgöranden undanröjdes och bolagets ansökan om överprövning avslogs.


Bifogade filer:

Mål nr 4092-17


Senast ändrad: 2018-03-12

För mer information kontakta:

Emily Alfvén Nickson
Justitiesekreterare
08-561 676 00