JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om psykiatrisk tvångsvård

[2017-10-30] Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen klargör återigen att lagen inte medger att sluten psykiatrisk tvångsvård används för att ge psykiatrisk vård till en person vars tillstånd inte kräver att han eller hon är intagen och behandlas på en sjukvårdsinrättning.

En person som lider av en allvarlig psykisk störning kan få psykiatrisk tvångsvård. Sådan vård ges i två former, sluten eller öppen psykiatrisk tvångsvård. Vid sluten, men inte vid öppen, tvångsvård kan den behandling som patienten behöver genomdrivas med tvångsåtgärder. Ett villkor för att vården ska kunna ges i sluten form är enligt lagen att patienten har ”ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård”. Högsta förvaltningsdomstolen har nu bedömt om detta villkor var uppfyllt när det gällde en patient som led av en allvarlig psykisk störning och var i behov av vård, men vars vårdbehov sedan en längre tid hade tillgodosetts genom hon hade fått medicin i form av depåinjektioner i hemmet.

Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade till att domstolen redan tidigare i två rättsfall hade slagit fast att lagstiftningen inte medger att sluten psykiatrisk tvångsvård används i en situation som denna. Rättsfallen gällde i och för sig situationen före det att bestämmelserna om öppen psykiatrisk tvångsvård infördes i lagen men domstolen konstaterade att de krav som gäller för att beslut om sluten psykiatrisk tvångsvård ska få fattas fortfarande är desamma. Den omständigheten att det kan förväntas att en patient inte kommer att acceptera de villkor i form av t.ex. medicinering som föreskrivs för den öppna psykiatriska tvångsvården utgör således i sig inte grund för att besluta om sluten psykiatrisk tvångsvård.

Mot den bakgrunden avslog Högsta förvaltningsdomstolen ansökan om fortsatt sluten psykiatrisk tvångsvård, vilket fick till följd att tvångsvården omedelbart skulle upphöra.


Bifogade filer:

Mål nr 3263-17


Senast ändrad: 2017-10-30

För mer information kontakta:

Anna Rydebjörk
Justitiesekreterare
08 561 676 00