JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

[2018-05-23] Högsta förvaltningsdomstolen

Meddelanden som har skickats till Riksbanken endast för offentliggörande i myndighetens tidskrift Penning- och valutapolitik omfattas av handlingsoffentligheten eftersom den aktuella tidskriften inte är en tryckt periodisk skrift.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där. Av 2 kap. 11 § första stycket 2 tryckfrihetsförordningen framgår dock att meddelanden som har lämnats till en myndighet endast för offentliggörande i en periodisk skrift som ges ut av myndigheten inte är en allmän handling.

Riksbanken ger ut tidskriften Penning- och valutapolitik. Tidskriften ges inte ut som tryck skrift utan publiceras endast på Riksbankens webbplats.

I det överklagade beslutet avslog Riksbanken en begäran om att få ta del av två e-postmeddelanden som skickats till myndigheten med motiveringen att meddelandena var inlämnade endast för offentliggörande tidskriften Penning- och valutapolitik och därmed undantagna från handlingsoffentligheten.

Eftersom det endast är tidningar eller liknande som är att betrakta som tryckta skrifter enligt tryckfrihetsförordningen som kan vara periodiska skrifter fann Högsta förvaltningsdomstolen att undantaget i 2 kap. 11 § första stycket 2 tryckfrihetsförordningen inte var tillämpligt på e-postmeddelandena. Meddelandena, som var inkomna och förvarade hos Riksbanken, var alltså allmänna handlingar.


Bifogade filer:

Mål nr 1633-18


Senast ändrad: 2018-05-23

För mer information kontakta:

Ia Hamlin
Justitiesekreterare
08-561 676 00