JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om varning och sanktionsavgift enligt konsumentkreditlagen

[2017-11-15] Högsta förvaltningsdomstolen

Målet gäller frågan om prövningen av en konsumentkredit grundat sig på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden.

En näringsidkare som lämnar kredit till en konsument ska först göra en kreditprövning. Prövningen ska grundas på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden och kredit får endast beviljas om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt åtagande. Om en näringsidkare inte lever upp till dessa krav får Konsumentverket meddela denne en varning som, om överträdelsen inte är ringa, ska förenas med en sanktionsavgift om högst tio miljoner kronor.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det varken i 12 § konsumentkreditlagen eller i den bakomliggande direktivbestämmelsen finns något krav på att kreditgivaren ska hämta in uppgifter direkt från konsumenten. Regelverket förutsätter att flera uppgiftskällor kan användas och att kreditprövningen ska kunna anpassas till de omständigheter under vilka kreditgivning sker och till kreditbeloppets storlek. I målet använde sig kreditgivaren av en kreditprövning som grundades på bolagets egen kännedom om kunden och på resultatet av en extern kreditkontroll av uppgifter från offentliga register. Bolaget gav endast kredit för köp av bolagets egna produkter och utgifterna för dessa var av det slag som ingår i konsumenters normala levnadsomkostnader. Kreditgivningen avsåg dessutom låga belopp och kreditgivaren hade små kreditförluster och få inkassoärenden.

Mot den bakgrunden fann Högsta förvaltningsdomstolen att bolagets rutiner innebar att kreditprövning, för det slag av konsumentkrediter det var fråga om, måste anses vara grundad på tillräckliga uppgifter om den enskilde konsumentens ekonomiska förhållanden. Högsta förvaltningsdomstolen avslog Konsumentverkets överklagande.


Bifogade filer:

Mål nr 5868-16


Senast ändrad: 2017-11-15

För mer information kontakta:

Hanna Berglund
Justitiesekreterare
08-561 676 00