JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag meddelat dom i målet om rättsprövning av regeringens beslut angående Natura 2000-områden på Gotland

[2017-06-29] Högsta förvaltningsdomstolen

Regeringen har i beslut föreslagit Europeiska kommissionen att vissa områden på Gotland, bl.a. Stora Vikers och Bästeträsk, väljs ut som Natura 2000-områden. Två bolag, som i Mark- och miljööverdomstolen driver processer om tillstånd till kalkstenstäkt inom områdena, har ansökt om rättsprövning av beslutet.

 

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att beslutet visserligen påverkat de pågående processerna i Mark- och miljööverdomstolen på så sätt att även reglerna i miljöbalken för särskilda skyddade områden ska tillämpas. Regeringen har emellertid fattat beslutet i syfte att uppfylla unionsrättsliga förpliktelser och tillgodose det allmänna intresset av att bereda skydd för vissa livsmiljöer. Det förhållandet att beslutet kan påverka de pågående processerna till bolagens nackdel medför därför inte att rätten till rättvis rättegång i artikel 6.1 i Europakonventionen, 47.2 i EU:s rättighetsstadga eller 2 kap. 11 § regeringsformen har åsidosatts. Regeringens beslut har inte heller ansetts strida mot någon annan rättsregel. Beslutet ska därmed stå fast.


Bifogade filer:

Mål nr 6337-15


Senast ändrad: 2017-06-29