JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m

[2018-11-23] Högsta förvaltningsdomstolen

Frågan i målet avser om det är förenligt med artikel 49 i EUF-fördraget att med stöd av undantaget från den s.k. tioprocentsregeln i 24 kap. 10 d § inkomstskattelagen (1999:1229) vägra avdrag för räntebetalningar på lån som har lämnats av ett företag som ingår i samma intressegemenskap som det låntagande bolaget. (Mål nr 4848-18 och 4850-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5437-17 och 5438-17).


Bifogade filer:

Mål nr 4849-18 och 4850-18


Senast ändrad: 2018-11-23