JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

2017-10-04

Fråga om det strider mot de allmänna principerna för offentlig upphandling att ställa olika krav på hur utredning om leverantörs lämplighet ska inhämtas av den upphandlande myndigheten, beroende på om leverantören eller dess underleverantör är inhemsk eller utländsk. (Mål nr 4092-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 661-17)

2017-06-27

Fråga om omfattningen av en förvaltningsdomstols utredningsansvar när domstolen i ett mål om offentlig upphandling har fordrat in sekretessbelagda uppgifter i ett anbud. (Mål nr 1968-17, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2851-16)

2016-12-16

Fråga om innebörden av uttrycket ”av samma slag” i 15 kap. 3 a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. (Mål nr 1878-16, 1933--1934-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6531--6533-15).

2016-11-11

Fråga om förutsättningarna för talerätt enligt 16 kap. 4 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling när sökanden varken lämnat eller haft för avsikt att lämna anbud i upphandlingen. (Mål nr 4876-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4141-16).

2016-05-17

Fråga om förutsättningarna för en myndighet under regeringen att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling när regeringen gett myndigheten uppgifter som ska utföras inom en snäv tidsram. (Mål nr 4575-15, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2109-14)

2016-03-08

Fråga om tillämpningen av bestämmelsen om transporttjänster i 1 kap. 8 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. (Mål nr 3999--4000-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 603--604-14).

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

 RSS-ikon  Offentlig upphandling

Vad är RSS?