JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

2016-12-16

Fråga om innebörden av uttrycket ”av samma slag” i 15 kap. 3 a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. (Mål nr 1878-16, 1933--1934-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6531--6533-15).

2016-11-11

Fråga om förutsättningarna för talerätt enligt 16 kap. 4 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling när sökanden varken lämnat eller haft för avsikt att lämna anbud i upphandlingen. (Mål nr 4876-16, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4141-16).

2016-10-20

Partiellt prövningstillstånd såvitt avser frågan om en upphandlande myndighet har rätt att överklaga en dom i vilken förvaltningsrätten har avslagit en sökandes yrkande om att ett avtal som myndigheten har ingått ska förklaras ogiltigt på grund av att det förelegat tvingande hänsyn till ett allmänintresse enligt 16 kap. 14 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. (Mål nr 7285-15, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1460-15).

2016-10-20

Fråga om en upphandlande myndighet har rätt att överklaga en dom i vilken förvaltningsrätten har avslagit en sökandes yrkande om att ett avtal som myndigheten har ingått ska förklaras ogiltigt, men uttalat att myndigheten har brutit mot lagen (2007:1091) om offentlig upphandling genom att teckna avtalet under tid då förlängd avtalsspärr har gällt. (Mål nr 6525-15, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5335-15).

2016-05-17

Fråga om förutsättningarna för en myndighet under regeringen att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling när regeringen gett myndigheten uppgifter som ska utföras inom en snäv tidsram. (Mål nr 4575-15, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2109-14)

2016-03-08

Fråga om tillämpningen av bestämmelsen om transporttjänster i 1 kap. 8 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. (Mål nr 3999--4000-15, Kammarrätten i Stockholms mål nr 603--604-14).

RSS - prenumerera på meddelade prövningstillstånd

 RSS-ikon  Offentlig upphandling

Vad är RSS?